"ภาวะผู้นำเป็นศิลปะของการทำให้คนอื่นทำงานที่เราต้องการ เพราะเขาต้องการทำเช่นนั้น" (Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.)
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
หากเรามีเพื่อนร่วมงานรับมือยากแบบนี้
-เพื่อนทำงานสุกเอาเผากิน
-เพื่อนช่างจ้อ
-เพื่อนเห็นแก่ตัว
-เพื่อนไม่ชอบสื่อสาร
-เพื่อนชอบสร้างภาพ
-เพื่อนชอบยืมเงิน
-เพื่อนไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กร