ในปี 2551 มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า ไทยจะมีศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ คือ ศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัย (Center of Research Learning) ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงที่สภาวิจัยแห่งชาติกำลังศึกษาความเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และรวบรวมเอาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยนักคิด และนักประดิษฐ์ ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของตนก่อนนำเสนอสู่ประชาชน อีกทั้ง ยังอาจการกระตุ้นเยาวชนไทยให้หันมาสนใจที่จะเป็นนักวิจัยมากขึ้น

แนวทางหนึ่งที่มีการเสนอให้รัฐบาลดำเนินการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะซบเซาในช่วงเวลานี้ คือ การนิรโทษกรรม หรือลบชื่อลูกหนี้ที่มีหนี้เสียไม่เกิน 20,000 บาท ออกจากบัญชีดำของเครดิตบูโร เนื่องจากการสำรวจข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร พบว่า ปัญหาหนึ่งที่ทำให้สถาบันการเงินไม่ยอมปล่อยกู้ให้กับประชาชน เนื่องจากมีลูกหนี้จำนวนมากที่ติดอยู่ในบัญชีหนี้เสีย หรือเป็นลูกหนี้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ

แม้แบบอย่างการกระทำจะมีพลังมากกว่าคำพูด แต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มักเป็น ldquo;นักพูดจูงใจrdquo; ที่ยอดเยี่ยมด้วยเสมอ
ภาพจาก http://www.chaonet.com/joke/images/BABY_PUE.jpg
 
การคาดการณ์พบว่า หลังจากเดือนมีนาคม 2551 กองทุนน้ำมันจะหมดภาระชำระหนี้จากการตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน และหากรัฐบาลยังไม่ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนหลังจากหมดภาระหนี้

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่ปรึกษาสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และอดีตนายกสมาคมสังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายเชษฐา ทรัพย์เย็น รองเลขาธิการสมาคมฯ (ที่สองจากซ้าย) นางสุภาพร มหาพลตระกูล (ขวาสุด) ผู้ประสานงานสมาคมฯ และนายวีรชาติ มหาพลตระกูล(ซ้ายสุด) สมาชิกสมาคมฯ นำกระเช้าดอกไม้พร้อมของที่ระลึกมอบให้ ผศ.พลับพลึง คงชนะ (ที่สามจากซ้าย) กรรมการสมาคมฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมกับมอบเช็คของขวัญเพื่อสมทบกองทุนการศึกษาของ ผศ.พลับพลึง ที่อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ldquo;เสรีภาพที่มากขึ้นทำให้เราแสดงทัศนะต่อเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง มุมหนึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยให้เกิดความหลากหลายทางความคิด แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นผลร้ายเพราะจะทำให้คนกล้าแสดงทัศนะ ในเรื่องที่ตนแทบจะไม่รู้รายละเอียดเลยrdquo;