ภาพจาก http://www.chaonet.com/joke/images/BABY_PUE.jpg
 
การคาดการณ์พบว่า หลังจากเดือนมีนาคม 2551 กองทุนน้ำมันจะหมดภาระชำระหนี้จากการตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน และหากรัฐบาลยังไม่ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนหลังจากหมดภาระหนี้

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่ปรึกษาสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และอดีตนายกสมาคมสังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายเชษฐา ทรัพย์เย็น รองเลขาธิการสมาคมฯ (ที่สองจากซ้าย) นางสุภาพร มหาพลตระกูล (ขวาสุด) ผู้ประสานงานสมาคมฯ และนายวีรชาติ มหาพลตระกูล(ซ้ายสุด) สมาชิกสมาคมฯ นำกระเช้าดอกไม้พร้อมของที่ระลึกมอบให้ ผศ.พลับพลึง คงชนะ (ที่สามจากซ้าย) กรรมการสมาคมฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมกับมอบเช็คของขวัญเพื่อสมทบกองทุนการศึกษาของ ผศ.พลับพลึง ที่อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ldquo;เสรีภาพที่มากขึ้นทำให้เราแสดงทัศนะต่อเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง มุมหนึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยให้เกิดความหลากหลายทางความคิด แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นผลร้ายเพราะจะทำให้คนกล้าแสดงทัศนะ ในเรื่องที่ตนแทบจะไม่รู้รายละเอียดเลยrdquo;
เมื่อไม่นานมานี้ สภาวิจัยแห่งชาติได้วางยุทธศาสตร์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัย (Center of Research Learning) ขึ้นในปี 2551 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่รวบรวมเอาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง รวมถึงสร้างนักวิจัยฝีมือดี ที่ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนอย่างมาก แต่ในขณะนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ โดยได้มีการจัดเวทีระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันนี้ องค์กรการทำงานไม่น้อยส่งเสริมให้พนักงานคิดสร้างสรรค์ ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม การไม่ติดยึดกับกฎระเบียบหยุมหยิม และชอบที่จะอนุญาตให้คนทำงานคิดและดำเนินงานของตนได้ ภายใต้เป้าหมายขององค์กรที่ยอมรับร่วมกัน โดยไม่ได้ออกคำสั่ง หรือบอกว่าแต่ละคนควรทำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความรุนแรงรวดเร็ว และแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา ทำให้ภาวะการทำงานจริงในปัจจุบัน ต้องเข้าใจถึงสภาพการแข่งขัน และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำงานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางในการบริหารงานที่ทรงประสิทธิภาพ อย่างหนึ่งทีผู้บริหารนำมาใช้คือ การทำงานเป็นทีม มีการระดมสมองช่วยคิดงาน
ในทางจิตวิทยาเคยมีการสำรวจพบว่า ทรัพย์สินเงินทองกลับไม่ใช่สิ่งยอดปรารถนาของคนทั่วไป แต่เป็นการได้รับการยกย่องนับถือในองค์กรหรือบริษัทที่ตนทำงานอยู่
สะท้อนให้เห็นว่าคนเราทุกคนล้วนต้องการเป็นคนสำคัญและได้รับการชื่นชมจากผู้อื่น อาจกล่าวได้ว่า เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการได้รับคำชมเชย เมื่อทำบางสิ่งบางอย่างได้ดี หรือประสบความสำเร็จ อันจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจ เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองและมีกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นต่อไป