จอห์น เฮเดอร์ (John Heider) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Tao Of Leadership ได้ประยุกต์หลักปรัชญาเต๋ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาภาวะผู้นำ ตอนหนึ่งในหนังสือได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า

ldquo;การที่จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ความฉลาด แต่การจะรู้ตนเองเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ปัญญา ในการจัดการชีวิตผู้อื่นนั้นต้องใช้ความเข้มแข็ง แต่การจัดการกับชีวิตของตนเองนั้นต้องใช้อำนาจที่แท้จริงrdquo;

การปฏิรูปการศึกษาไทยได้ดำเนินมากว่า 8 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างพยายามพัฒนาและดำเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างมาก ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาไทยจะประสบความสำเร็จได้ในสภาพยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จำเป็นต้องวางแผนและดำเนินการในเชิงรุกร่วมด้วยนั่นหมายความถึงการให้ความสำคัญกับการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้านการศึกษา เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดการศึกษาไทยได้สอดคล้องสภาพการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงอุปสรรคปัญหา และใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตที่จะมาถึง
การบังคับใช้สิทธิในการผลิตหรือนำเข้ายาที่ติดสิทธิบัตร (Compulsory license หรือ CL) ของไทยต่อบริษัทผลิตยาของสหรัฐอเมริกา ในยา 3 รายการ คือ ยาต่อต้านไวรัสเอดส์ 2 รายการ (เอฟฟาไวเรนซ์และคาเลตตรา) และยาป้องกันความรุนแรงของโรคเส้นเลือดอุดตันในหัวใจ (พลาวิกซ์) อีก 1 รายการ เป็นเหตุให้เกิดการโต้แย้งที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ด้านรัฐบาลไทยยังคงพยายามเจรจาต่อรองให้บริษัทยาลดราคายาลง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาเหล่านี้ได้มากขึ้น แต่ทางด้านบริษัทยาของสหรัฐฯ ยังคงยืนกรานไม่ยอมลดราคาลง และหาทางกดดันรัฐบาลไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะการขู่ว่าจะตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ในส
จอห์น เฮเดอร์ (John Heider) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Tao Of Leadership ได้ประยุกต์หลักปรัชญาเต๋ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาภาวะผู้นำ ตอนหนึ่งในหนังสือได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า

ldquo;การที่จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ความฉลาด แต่การจะรู้ตนเองเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ปัญญา ในการจัดการชีวิตผู้อื่นนั้นต้องใช้ความเข้มแข็ง แต่การจัดการกับชีวิตของตนเองนั้นต้องใช้อำนาจที่แท้จริงrdquo;
Currently, both developed and developing societies continue to confront complex and varied economic and social problems.These problems exist not only at the individual level ndash; unemployment, indebtedness, child abuse, child labour, drug abuse and local crime ndash; but also at the regional, national and international level ndash; widespread poverty, absence of basic educational and health systems, human trafficking, and racial and prejudicial conflict.
Many sectors are now requesting government measures to stimulate the economy and restore consumer and investor buoyancy amid a growing lack of confidence in the economic situation. This is due to a continuous slowdown in consumption and investment, which will potentially cause the gross domestic product (GDP) to expand less than 4 per cent in 2007.
คำกล่าวที่ว่า ldquo;อย่านอนหลับทับสิทธิ์rdquo; ldquo;รักประชาธิปไตย ต้องไปเลือกตั้งrdquo; เป็นสิ่งที่ตอกย้ำน้ำหนักของความสำคัญในการออกไปเลือกตั้งของประชาชน ประกอบกับการรับรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไปเลือกตั้งนั้นเป็นทั้งสิทธิ และหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยต้องกระทำ

บุคคลหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า ldquo;บททดสอบภาวะผู้นำที่สำคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถของผู้นำในการตระหนักถึงปัญหา ก่อนที่มันจะกลายเป็นภาวะฉุกเฉินrdquo; ชี้ให้เห็นถึงหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นำคือ การมองเห็นปัญหา แม้ในสภาพที่ดูเหมือนปกติ ยังไม่มีใครเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนพอจะคาดการณ์ได้ว่าอนาคตอาจเกิดปัญหา

ปัจจุบันเทคโนโลยีออนไลน์มีแนวโน้มสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาพฤติกรรมการ ldquo;ติดเน็ท ติดเกมrdquo; ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นและกำลังบั่นทอนคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในทุกขณะ แม้ว่าภาครัฐจะให้ความสนใจ และมีมาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานี้ในรูปแบบต่าง ๆ แต่กลับไม่มีทีท่าว่าจะลดลง

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นับเป็นแหล่งรวมบุคคลระดับหัวกะทิจากทั่วโลก ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ล้วนผ่านระบบคัดเลือกที่เข้มข้นจนเรียกได้ว่า ไม่เพียงแต่คัดคนเก่ง หรือการมีผลการเรียนดี แต่ยังต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่โดดเด่นจนเข้าตากรรมการจึงจะได้รับเลือกเข้ามา อาทิ มีความเป็นผู้นำ มีความสนใจกิจกรรมนอกห้องเรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ดี ซึ่งต้องแข่งขันกับผู้เรียนระดับหัวกะทิจากทั่วโลกจำนวนนับหมื่น เพื่อให้ได้เป็นคนเพียงไม่กี่พันคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้