Currently, both developed and developing societies continue to confront complex and varied economic and social problems.These problems exist not only at the individual level ndash; unemployment, indebtedness, child abuse, child labour, drug abuse and local crime ndash; but also at the regional, national and international level ndash; widespread poverty, absence of basic educational and health systems, human trafficking, and racial and prejudicial conflict.
Many sectors are now requesting government measures to stimulate the economy and restore consumer and investor buoyancy amid a growing lack of confidence in the economic situation. This is due to a continuous slowdown in consumption and investment, which will potentially cause the gross domestic product (GDP) to expand less than 4 per cent in 2007.
คำกล่าวที่ว่า ldquo;อย่านอนหลับทับสิทธิ์rdquo; ldquo;รักประชาธิปไตย ต้องไปเลือกตั้งrdquo; เป็นสิ่งที่ตอกย้ำน้ำหนักของความสำคัญในการออกไปเลือกตั้งของประชาชน ประกอบกับการรับรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไปเลือกตั้งนั้นเป็นทั้งสิทธิ และหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยต้องกระทำ

บุคคลหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า ldquo;บททดสอบภาวะผู้นำที่สำคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถของผู้นำในการตระหนักถึงปัญหา ก่อนที่มันจะกลายเป็นภาวะฉุกเฉินrdquo; ชี้ให้เห็นถึงหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นำคือ การมองเห็นปัญหา แม้ในสภาพที่ดูเหมือนปกติ ยังไม่มีใครเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนพอจะคาดการณ์ได้ว่าอนาคตอาจเกิดปัญหา

ปัจจุบันเทคโนโลยีออนไลน์มีแนวโน้มสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาพฤติกรรมการ ldquo;ติดเน็ท ติดเกมrdquo; ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นและกำลังบั่นทอนคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในทุกขณะ แม้ว่าภาครัฐจะให้ความสนใจ และมีมาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานี้ในรูปแบบต่าง ๆ แต่กลับไม่มีทีท่าว่าจะลดลง

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นับเป็นแหล่งรวมบุคคลระดับหัวกะทิจากทั่วโลก ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ล้วนผ่านระบบคัดเลือกที่เข้มข้นจนเรียกได้ว่า ไม่เพียงแต่คัดคนเก่ง หรือการมีผลการเรียนดี แต่ยังต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่โดดเด่นจนเข้าตากรรมการจึงจะได้รับเลือกเข้ามา อาทิ มีความเป็นผู้นำ มีความสนใจกิจกรรมนอกห้องเรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ดี ซึ่งต้องแข่งขันกับผู้เรียนระดับหัวกะทิจากทั่วโลกจำนวนนับหมื่น เพื่อให้ได้เป็นคนเพียงไม่กี่พันคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ในปี 2551 มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า ไทยจะมีศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ คือ ศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัย (Center of Research Learning) ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงที่สภาวิจัยแห่งชาติกำลังศึกษาความเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และรวบรวมเอาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยนักคิด และนักประดิษฐ์ ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของตนก่อนนำเสนอสู่ประชาชน อีกทั้ง ยังอาจการกระตุ้นเยาวชนไทยให้หันมาสนใจที่จะเป็นนักวิจัยมากขึ้น

แนวทางหนึ่งที่มีการเสนอให้รัฐบาลดำเนินการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะซบเซาในช่วงเวลานี้ คือ การนิรโทษกรรม หรือลบชื่อลูกหนี้ที่มีหนี้เสียไม่เกิน 20,000 บาท ออกจากบัญชีดำของเครดิตบูโร เนื่องจากการสำรวจข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร พบว่า ปัญหาหนึ่งที่ทำให้สถาบันการเงินไม่ยอมปล่อยกู้ให้กับประชาชน เนื่องจากมีลูกหนี้จำนวนมากที่ติดอยู่ในบัญชีหนี้เสีย หรือเป็นลูกหนี้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ

แม้แบบอย่างการกระทำจะมีพลังมากกว่าคำพูด แต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มักเป็น ldquo;นักพูดจูงใจrdquo; ที่ยอดเยี่ยมด้วยเสมอ