ว่าด้วยเมกะโปรเจกต์: เรื่องของหมอกหรือควัน?


5 โครงการ อันได้แก่ โครงการรถไฟรางคู่, โครงการถนนเชื่อมภาคตะวันออก-ภาคตะวันตก และภาคเหนือ-ภาคใต้, โครงการเพิ่มระบบชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม และโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 5 เส้นทาง

จากการแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาว่า หากได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว พรรคจะมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นสำคัญอันได้แก่ การกอบกู้ความเชื่อมั่น การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาล และการพัฒนาศัพยภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเมกกะโปรเจกต์ที่พรรคพร้อมที่จะดำเนินโครงการสร้างความเจริญและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผมขออธิบายให้มิตรสหายที่เคารพรักทุกคนมีความเห็นที่ตรงกันก่อนว่า แท้จริงแล้วโครงการเมกะโปรเจกต์ส่วนใหญ่นั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและควรดำเนินการต่อไป แต่ก่อนตัดสินใจดำเนินงานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนศึกษาผลดีผลเสียอย่างครบถ้วน การกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรศึกษาโอกาสความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์และผมเองในฐานะส.. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แกนนำพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้น ได้ติดตามการดำเนินโครงการนี้ของรัฐบาลมาโดยตลอด และได้ให้ข้อคิด ข้อวิพากษ์ ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาข้อมูลทางวิชาการและการคิดใคร่ครวญในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง ด้วยหวังว่าจะสามารถห้ามปรามและทัดทานการตัดสินใจดำเนินการในทางที่จะส่งผลเสียต่อประเทศในระยะยาวได้ รวมทั้งการเสนอแนวทางลดความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างสมจริง อาทิ การรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้าน...การไม่ปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง...การเร่งศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบโครงการที่ชัดเจน... การกระจายความเสี่ยง...การกำหนดแนวทางแก้ปัญหาอย่างสมจริง ฯลฯ

ผมได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อวิพากษ์ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในแง่มุมต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาที่ทำหน้าที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล เป็นหนังสือชื่อ "ว่าด้วยเมกะโปรเจกต์: เรื่องของหมอกหรือควัน?" โดยเป็นการรวบรวมข้อคิดที่ผมได้นำเสนอไว้ในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร การแถลงข่าวสื่อมวลชน บทความหนังสือพิมพ์ การแสดงความคิดเห็นเมื่อเข้าร่วมอภิปราย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังคงมีความสำคัญและมีประเด็นที่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าในอนาคต

โครงการเมกะโปรเจกต์แต่ละโครงการจะประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยไม่ก่อปัญหาต่าง ๆ ทับถมตามมาหรือไม่นั้น คงต้องฝากให้มิตรสหายที่เคารพรักทุกท่านช่วยกับติดตามดู โดยหากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลในชุดต่อไป การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จะกระทำเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมในระยะยาวอย่างแน่นอนครับ

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2007-09-18