สิทธิการเลือกตั้งของชาวไทย

ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540
มาตรา 3 บัญญัติว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย