การเมือง

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ พ.ศ. 2550 ในรายการ แกะรอยรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดโดย ทีวีรัฐสภา สิ่งที่ผมนำเสนอในรายการนี้ ได้เคยตีพิมพ์เป็นบทความหลายเดือนก่อน และถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ “ปลดล็อกการเมืองไทย: ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่” หลายประการ อาทิ
0

จากการที่สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรอลงประชามติ หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย: กรณีศึกษา จ.ขอนแก่น ผลการสำรวจเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญ พบข้อมูลที่น่าสนใจคือ ตัวอย่างร้อยละ 57.8 ยังไม่เคยอ่านร่างรัฐธรรมนูญเลย
0

* ที่มาของภาพ - http://learners.in.th/file/jamess/Book+3.jpg

จากการที่สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรอลงประชามติ หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย: กรณีศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ผลการสำรวจพบว่า ตัวอย่างชาวนครศรีฯ ร้อยละ 62.8 ยังไม่เคยอ่านร่างรัฐธรรมนูญเลย เคยอ่านเพียงร้อยละ 37.2 เท่านั้น
0
“สิทธิเสรีภาพ” ถือเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายนี้มีขึ้นส่วนหนึ่งก็เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลนั่นเอง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การที่ประชาชนไม่รู้ว่า ตนเองมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้าง จึงไม่รู้ว่าจะใช้และปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนอย่างไร
0

* ภาพจาก http://www.adamy.us/0042/15.jpg

คำกล่าวที่ว่า “อย่านอนหลับทับสิทธิ์” “รักประชาธิปไตย ต้องไปเลือกตั้ง” เป็นสิ่งที่ตอกย้ำน้ำหนักของความสำคัญในการออกไปเลือกตั้งของประชาชน ประกอบกับการรับรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไปเลือกตั้งนั้นเป็นทั้งสิทธิ และหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยต้องกระทำ
0

ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 มาตรา 3 บัญญัติว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และในมาตรา 68 บัญญัติว่า บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

0
0
ถึงแม้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 พยายามที่จะเปิดโอกาสให้ ส.ส. ที่สังกัดพรรคมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการไม่ต้องปฏิบัติตามมติหรือข้อบังคับของพรรคหากขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้(มาตรา 47) แต่ในความเป็นจริงทางการเมือง หาก ส.ส. ท่านใดฝ่าฝืนมติของพรรค ย่อมถูกตรวจสอบในด้านพฤติกรรมว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยของพรรคหรือไม่ และโอกาสที่พรรคจะไม่ส่งลงสมัครในการเลือกตั้งสมัยหน้าก็มีสูงยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ ส.ส. เกิดความกลัวและปฏิบัติหน้าที่ราวกับหุ่นยนต์ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง
When one looks at the substance of the new Constitutional draft, one cannot help but think that politicians who look set and ready to become Members of Parliament (MPs) after the upcoming general election must certainly be among those who support the draft. This is because several constitutional draft provisions reflect the intention to allow MPs, as people’s representatives, more
When one looks at the substance of the new Constitutional draft, one cannot help but think that politicians who look set and ready to become Members of Parliament (MPs) after the upcoming general election must certainly be among those who support the draft. This is because several constitutional draft provisions reflect the intention to allow MPs, as people’s representatives, more

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 50 เครือข่ายนักวิชาการทั่วประเทศ ประกาศแถลงการณ์ “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับทำลายการปฏิรูปการเมือง” โดยให้เหตุผลว่า
0
6 มิถุนายน 2550
เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก