การเมือง

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ฯลฯ ร่วมกันจัดโครงการปาฐกถาสาธารณะขึ้น ที่ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยเชิญ
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

กระทรวงการคลังมีแนวคิดผลักดันโครงการ “บ้านหลังแรก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษา และมีเงินเดือนไม่เกิน 2 หมื่นบาท ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังแรกในชีวิตราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้กู้เงินอัตราดอกเบี้ยคงที่
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากที่กรมการขนส่งทางอากาศ แจ้งความดำเนินคดีกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่กระทำผิดกรณีนำเครื่องบินใหม่ 9 ลำ มาบินก่อนที่จะแก้ไขการจดทะเบียนให้ถูกต้อง ก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ตลอดจนความเคลื่อนไหวของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

การแสดงท่าทีต่อสื่อต่างประเทศของอดีตรักษาการนายกฯ ว่า อยากเห็นสหประชาชาติเข้ามาจัดการการเลือกตั้งในประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นการบั่นทอนภาพพจน์ของประเทศ และกำลังทำให้ต่างประเทศไม่เชื่อมั่นในอำนาจอธิปไตยของไทย
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

หลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ล้มรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแทบจะทันที นั่นคือ ปฏิกริยาของประชาคมโลกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมัก
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

นับจากนี้ ประเทศไทยกำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี โดยมีระยะเวลาในการบริหารประเทศประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นจึงจะมีการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่สังคมให้การยอมรับว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต และทีมเศรษฐกิจที่มีความรู้ความสามารถ
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

สิ่งที่สังคมเฝ้าจับตามองขณะนี้คือ การได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานในการจัดทำให้แล้วเสร็จ ความคาดหวังของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญนี้ คือ การคงไว้เรื่องสิทธิเสรีภาพ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

เอกอัครทูตสหรัฐและสหภาพยุโรปออกมาเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ยกเลิกกฎอัยการศึกโดยร็ว และเสนอให้เร่งจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากห่วงว่าหากยังไม่รีบยกเลิกกฎอัยการศึกและเร่งคืน
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

มีความพยายามที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้รับเลือกและเข้ามาทำหน้าที่ในสมัชชาแห่งชาติ โดยสมัชชาแห่งชาติ จำนวนไม่เกิน 2000 คน มาจาก 8 ประเภท คือ ตัวแทนภาคเศรษฐกิจและสังคม 767 คน ตัวแทนภาครัฐ 318 คน ตัวแทนภาคการ
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก