การเมือง

ถึงแม้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 พยายามที่จะเปิดโอกาสให้ ส.ส. ที่สังกัดพรรคมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการไม่ต้องปฏิบัติตามมติหรือข้อบังคับของพรรคหากขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้(มาตรา 47) แต่ในความเป็นจริงทางการเมือง หาก ส.ส. ท่านใดฝ่าฝืนมติของพรรค ย่อมถูกตรวจสอบในด้านพฤติกรรมว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยของพรรคหรือไม่ และโอกาสที่พรรคจะไม่ส่งลงสมัครในการเลือกตั้งสมัยหน้าก็มีสูงยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ ส.ส. เกิดความกลัวและปฏิบัติหน้าที่ราวกับหุ่นยนต์ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง

เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา .ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น เพื่อความสมานฉันท์และปรองดองของคนในชาติ แต่ยังคงทำหน้าที่ในฐานะ ส.ส. และหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เพื่อผลักดันนโยบายต่าง ๆ ต่อไป

ขณะที่ทุกฝ่ายกำลังเฝ้าจับตาเฝ้าดูว่าศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกา จะมีทางออกและคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าจะเป็นอย่างไรนั้น ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือ กรณีที่มีการยื่นให้ศาลปกครองพิจารณาเพื่อเพิกถอนพระราชกฤษฏีกายุบสภา พ.ศ.2549 ซึ่งแม้ว่าศาลปกครองไม่รับคำฟ้องดังกล่าวไปแล้ว และดูเหมือนว่าทางเลือกนี้จะไม่สามารถเป็นจริง แต่หากสมมติว่าศาลปกครองรับคำฟ้องดังกล่าวและวินิจฉัยว่าพระราชกฤษฏีกายุบสภาไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและเพิกถอน พ.ร.

กรณีที่รัฐบาลไม่นำการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเข้าพิจารณาในที่ประชุม ครม.ในวันที่ 16 พ.ค. 2549 โดยอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้มีการรายงานผลการประชุมและมติเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งให้กับรัฐบาลทราบอย่างเป็นทางการ

จากการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกับพรรคการเมือง 20 พรรค เสียงส่วนใหญ่คือ 13 พรรค(พรรคไทยรักไทยงดออกเสียง) มีมติให้มีการเลือกตั้งวันที่ 22 ต.ค. 49 โดยจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาในวันที่ 24 ส.ค. เปิดรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อในวันที่ 29-31 สิงหาคมและรับสมัคร ส.ส.ระบบเขตในวันที่ 1 ndash; 5 กันยายน ศกนี้

หาก ครม.เห็นชอบตามมติของที่ประชุม กกต. ผมคิดว่าจะมีปรากฏการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญตามมา ดังนี้

พรรคการเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดอนาคตของประชาชนและอนาคตของประเทศ เพราะพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่จะมีโอกาสกำหนดนโยบายและบริหารประเทศ ในฐานะรัฐบาลอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาจะเห็นว่า พรรคการเมืองตกอยู่ภายใต้กลุ่มทุนของพรรค หัวหน้าพรรคเป็นเจ้าของพรรคและมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว เพราะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดให้กับพรรค ส่งผลให้การบริหารประเทศเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องมากกว่าประชาชน!! การเลือกตั้งครั้งใหม่ คงอยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างจากอดีตที่ผ่าน ๆ มา

จากเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายฝ่ายเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีของประชาชนที่มีความตื่นตัวในการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเพิ่มขึ้น และเป็นการสะท้อนความเจริญเติบโตของระบอบประชาธิปไตยในประเทศ

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังดูสับสนและวุ่นวายอยู่นั้น มีข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่จำนวนหลายพรรค อาทิ พรรคประชาราช พรรคทางเลือกใหม่ พรรคพลังแผ่นดิน ฯลฯ

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ldquo;hellip;ฉะนั้นท่านต้องห้ามไม่ให้มีการทุจริตขึ้น แล้วท่านจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอที่มีประสิทธิภาพ ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง แช่งให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจจะทำ ขอให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปีhellip;rdquo;