รัฐถลุงเงินประกันสังคม สร้างผลงานฉาบฉวย

จากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการประทรวงแรงงานฯ มีนโยบายให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ทำโครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มบัตรประกันสังคม โดยให้ส่วนลดตั้งแต่ร้อยละ 10-50 กับผู้ประกันตน ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า และเข้าพักในโรงแรม รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 แห่ง ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2548 ndash; 3 ม.ค.2549 ทั้งนี้บอร์ดประกันสังคมได้อนุมัติเงินกองทุนประกันสังคมกว่า 16 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับประสานงาน และสำรองจ่ายให้กับบริษัท ห้างร้าน และโรงแรม ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยกล่าวว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนเพียง 16 ล้านบาทถือว่าคุ้มค่า เพราะส่วนลดที่ผู้ประกันตนจะได้รับคิดเป็นมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาท
แม้นโยบายดังกล่าวดูเหมือนว่ารัฐบาลต้องการช่วยเหลือผู้ประกันตน แต่ยังมีความไม่สมเหตุสมผลอยู่หลายประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก เป็นการใช้เงินกองทุนฯผิดหลักการ เนื่องจากหลักการของการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม เป็นไปเพื่อสร้างหลักประกันทางด้านสุขภาพหรือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และสนับสนุนการออมระยะยาวของประชาชน แต่การใช้เงิน 16 ล้านบาทในครั้งนี้กลับเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนใช้จ่ายเงิน ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น นับว่าสวนทางกับหลักการของกองทุนโดยสิ้นเชิง
ประการที่สอง เป็นมาตรการที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากโดยปกติ ห้างร้านหรือโรงแรมทั่วไปต่างมีนโยบายด้านการตลาดและการลดราคาเพื่อกระตุ้นการบริโภคในช่วงปีใหม่อยู่แล้ว อีกทั้งรัฐบาลได้จัดทำโครงการธงฟ้าราคาประหยัดอยู่แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือคนทุกกลุ่มคน ไม่เฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้น ผมจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องนำเงินของกองทุนประกันสังคมไปใช้เพื่อการนี้อีก
ประการที่สาม เป็นการดำเนินการแบบฉาบฉวย เงินจำนวน 16 ล้านบาทแม้มองดูไม่มากนัก แต่หากนำไปปรับปรุงการบริการงานในกองทุนประกันสังคมให้ดีขึ้น จะทำให้เกิดผลดีต่อผู้ประกันตนมากกว่าการใช้งบประมาณหมดไป 16 ล้านบาทในระยะเวลาเพียง 4 วันเท่านั้น อีกทั้งยังไม่รับประกันว่าผู้ประกันตนทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ เท่ากับว่าโครงการนี้เป็นเพียงความฉาบฉวยเชิงนโยบาย ที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าของบัตรประกันสังคมอย่างยั่งยืน
นโยบายนี้จะทำให้เกิดข้อครหาได้ว่าเป็นการใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมแบบสุรุ่ยสุร่าย เป็นการใช้งบประมาณเพื่อเร่งทำผลงานของรัฐมนตรีเสียมากกว่า เพราะมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลของการนำเงินกองทุนประกันสังคมออกมาใช้เพียง 4 วัน
0
Catagories: 
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-12-25