ร่วมจับตา การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

จากการที่ตัวแทนพรรคไทยรักไทยได้ยื่นเสนอ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. hellip;. เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ผมอยากฝากข้อคำถามเพื่อให้เพื่อนได้ร่วมคิดพิจารณาการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ว่าเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับทราบความเป็นไป ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะในส่วนของครู ซึ่งนำมาสู่การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างครูและตัวแทนพรรคไทยรักไทย และได้ข้อสรุปว่า สมควรมีแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอำนาจการศึกษา ให้คำนึงถึงความสมัครใจของครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทางพรรคไทยรักไทยจึงได้จัดทำ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. hellip;. ขึ้น โดยมีเหตุผลเพื่อให้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ และการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งจะดำเนินการได้ต่อเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสมัครใจ และความพร้อมและความสมัครใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา

การแก้ไขร่างฯ นี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 30 โดยเพิ่มความในวรรค 2 ที่ไม่ให้นำเงื่อนไขในเรื่องเวลาการถ่ายโอนภารกิจภายใน 4 ปี และ 10 ปี มาใช้บังคับกับภารกิจการจัดการศึกษา โดยให้การจัดการศึกษาดำเนินการตามความสมัครใจและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง

แม้ดูเหมือนว่า ร่างฯ ดังกล่าวจะทำให้แรงเสียดทานระหว่างครูกับรัฐบาลลดลง แต่ร่างฯ ดังกล่าวอาจสร้างปัญหาต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากรัฐบาลเองยังไม่มีความชัดเจน ทั้งเรื่องนโยบายและการบริหารจัดการการศึกษา ไม่ชัดเจนกรณีที่ให้ถ่ายโอนด้วยความสมัครใจว่าจะมีกรอบการดำเนินการอย่างไร อีกทั้งขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่นถึงร้อยละ 35 ในปี 2549 เนื่องจากกระทรวงการคลังได้เสนอให้จัดสรรรายได้ให้ อปท.ในปี 2549 เพียงร้อยละ 24 และหาก อปท.ส่วนหนึ่งสมัครใจที่จะรับโอนภารกิจการจัดการศึกษา แต่ อปท.อีกส่วนหนึ่งไม่สมัครใจ งบประมาณที่ อปท.ทั้งสองกลุ่มนี้จะได้รับควรจะเท่ากันหรือไม่

ด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากฝากให้เพื่อนร่วมติดตามการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. hellip;. นั้นว่า จุดประสงค์ที่แท้จริงในการแก้ไขร่างฯ นี้จะเป็นการแก้ไขที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของครู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ภาพรวมของการกระจายอำนาจ และระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบสามารถดำเนินต่อไปได้ หรือเป็นเพียงการพยายามรักษาฐานเสียงของตนเองไว้ โดยปราศจากความจริงใจในการแก้ไขปัญหา

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-11-29