หวั่นไทยไร้ทางออก

วันที่ 30 พฤษภาคม ผมได้มีโอกาสร่วมการสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก (Orientation Seminar for Thai members of Parliament) ที่จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าและสถาบันธนาคารโลก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง

การสัมมนามีหลายช่วงที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ ldquo;Session 2: Role of Parliament in the Budgeting process ndash; International Practicerdquo; บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันธนาคารโลกและอดีตรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดทำงบประมาณของประเทศนิวซีแลนด์และประเทศต่างๆ การบรรยายดังกล่าวทำให้ผมมองเห็นภาพรวมของกระบวนการงบประมาณในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ส่วนใหญ่มีกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เห็นข้อบกพร่องในกระบวนการงบประมาณของไทยที่ควรพัฒนาเพื่อให้กระบวนการงบประมาณของไทยมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสมากขึ้น

ในช่วงเสนอความคิดเห็น ผมได้เสนอความคิดเห็นต่อธนาคารโลกเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณไว้หลายข้อซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับกระบวนการงบประมาณของไทยและนานาชาติ อาทิ ธนาคารโลกควรจัดทำ Best practices ในการจัดทำงบประมาณของกลุ่มประเทศ OECD เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดทำงบประมาณกับประเทศกำลังพัฒนา , ควรมีการจัดอันดับ (ranking) ประเทศที่มีกระบวนการในการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้กระบวนการจัดทำงบประมาณของแต่ละประเทศพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น นอกจากนี้ผมเห็นว่าควรให้เจ้าหน้าที่จากธนาคารโลกมาฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องงบประมาณ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมีน้อย และการพิจารณางบประมาณมีรายละเอียดการวิเคราะห์ที่จะต้องพิจารณามาก ในช่วงเวลาอันสั้น อาจไม่สามารถพิจารณาได้อย่างดีรอบคอบ การมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเข้าใจเรื่องงบประมาณดีจะช่วยให้การทำงานของ สส.มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่ผมเสนอในวันนั้น หากเกิดขึ้นจริงผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาใช้ในการทำให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเทศไทย อีกไม่นานจะมีการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 นี้ว่าจะเป็นอย่างไร เราคงต้องดูว่าดีไม่ดี มีความโปร่งใสหรือไม่คง ต้องฝากให้มิตรสหายทุกคนร่วมกันติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวด้วย

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-06-04