รู้จักและจัดการตนเอง

จอห์น เฮเดอร์ (John Heider) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Tao Of Leadership ได้ประยุกต์หลักปรัชญาเต๋ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาภาวะผู้นำ ตอนหนึ่งในหนังสือได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า

ldquo;การที่จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ความฉลาด แต่การจะรู้ตนเองเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ปัญญา ในการจัดการชีวิตผู้อื่นนั้นต้องใช้ความเข้มแข็ง แต่การจัดการกับชีวิตของตนเองนั้นต้องใช้อำนาจที่แท้จริงrdquo;

ในความเป็น ผู้นำ เราอาจคุ้นเคยกับการทำหน้าที่บริหารจัดการคนรอบข้างให้ทำสิ่งต่าง ๆ ตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องฉลาดในการรู้จักแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้รู้ว่าจะใช้ใคร ทำสิ่งใด จึงเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้คนเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการตนเองให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ lsquo;การรู้จักตนเองrsquo; และ lsquo;การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาrsquo; ตนเอง

การรู้จักตนเอง
เฮเดอร์ กล่าวว่า ldquo;การรู้จักตนเองต้องใช้ปัญญาrdquo; ซึ่งให้ความหมายที่ลึกซึ้งกว่าการมีความรู้แต่เป็นความสามารถที่จะพิจารณาถึงตนเองอย่างเที่ยธรรมว่าเป็นอย่างไร เราอาจรับรู้ทฤษฎีว่าผู้นำที่ดีควรเป็นอย่างไร แต่ปัญหาคือ เราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ และแท้จริงแล้วเราเป็นเช่นไร

การเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่ตำแหน่ง แต่เป็นสิ่งที่เราเป็นซึ่งแสดงออกมาเป็นการกระทำ เป็นบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น ดังนั้น หากต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องเรียนรู้ในการรู้จักตนเอง ด้วยการสำรวจและประเมินตนเอง โดยใช้ความซื่อสัตย์และไม่เพียงสร้างภาพลักษณ์หลอกลวงตนเอง สำรวจดูว่าเรามีคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้ครบถ้วนหรือไม่ ด้วยการตอบคำถามเหล่านี้ อาทิ

- ความยุติธรรม ldquo;ฉันยุติธรรมไหม?rdquo;
-ความรับผิดชอบ ldquo;ฉันมีความรับผิดชอบไหม?rdquo;
- ความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ldquo;ฉันชอบฟังคนอื่นไหม?rdquo; ldquo;ฉันเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงไหม?rdquo;
- ความซื่อสัตย์ ldquo;ฉันมีความซื่อสัตย์ไหม?rdquo;
- ความน่าเชื่อถือ ldquo;ผู้ร่วมงานให้ความไว้เนื้อเชื่อใจฉันหรือไม่?rdquo;
- ความมุ่งมั่น ldquo;ฉันบากบั่นและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายมากเพียงพอหรือยัง?rdquo;


ที่สำคัญอีกคำถามหนึ่ง คือ การถามตัวเองว่า ldquo;เรานำคนอื่นเช่นนี้ ถ้าเราเป็นผู้ตาม เราอยากทำตามการนำแบบนี้หรือไม่?rdquo;


การตอบคำถามเหล่านี้ ให้เราตอบตัวเองด้วยการพิจารณาสิ่งที่ตนเองทำอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์และปราศจากอคติ ขณะเดียวกัน ให้เราสังเกตจากการตอบสนองของคนรอบข้างในสิ่งต่าง ๆ ที่ทำว่ามีปฏิกริยาอย่างไรบ้าง อาจเปิดโอกาสให้ทีมงาน โดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมและการตัดสินใจของเรา ได้สื่อสารความรู้สึกที่แท้จริงและให้คำแนะนำแก่เรา


การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง

ความเป็นผู้นำไม่ได้สมบูรณ์เพียบพร้อมมาตั้งแต่เกิด แต่เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และพัฒนา โดยจำเป็นต้องถ่อมใจยอมรับในข้อบกพร่อง จากนั้นต้องใช้ความกล้าหาญและความตั้งใจจริงในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองในแต่ละเรื่อง อย่างลงรายละเอียดและเอาจริงเอาจัง เช่นที่

เฮเดอร์กล่าวไว้ ldquo;การจัดการกับชีวิตของตนเองนั้นต้องใช้อำนาจที่แท้จริงrdquo;

การเป็นผู้นำ เริ่มต้นที่ตัวผู้นำเองว่า เป็นอย่างไร และจะกระทำออกมาเช่นนั้น ปฏิกริยาตอบสนองของคนรอบข้าง สามารถเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของผู้นำ หากเราเพียบพร้อมในสิ่งที่ผู้นำที่มีคุณภาพควรจะมี ไม่ว่าจะเป็น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความกล้าหาญ ความเคารพผู้อื่น ความมุ่งมั่น ฯลฯ ด้วยการแสดงออกซึ่งการยอมรับของคนรอบข้าง ย่อมสะท้อนความสำเร็จของการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในอนาคตได้
admin
เผยแพร่: 
งานวันนี้
เมื่อ: 
2007-06-12