สอนวัยรุ่นปลูกรักอย่างถูกต้อง

ผลการวิจัยพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบัน ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า นักเรียนระดับ ม.1- ม.6 ใน กทม. ร้อยละ 7.3 เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ช่วงอายุที่มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นคืออยู่ระหว่าง 13-15 ปี เรื่องที่น่าห่วงใยอีกประการคือ ในวันวาเลนไทน์ปีที่ผ่านมาพบว่า วัยรุ่นร้อยละ 8 ตั้งใจมีเพศสัมพันธ์ในวันนั้น โดยเห็นว่าเป็นวันแสดงออกการมอบรักและมีเพศสัมพันธ์กัน จึงอาจเป็นไปได้ว่า วันวาเลนไทน์ในปีนี้อาจมีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยที่ยอมเสียตัวเพื่อแสดงความรักต่อกัน

ค่านิยมข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนว่า วัยรุ่นปัจจุบันยังขาดความเข้าใจเรื่องความรักที่ถูกต้อง ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่น ขาดการยับยั้งชั่งใจ การเลียนแบบสื่อต่าง ๆ ความอยากทดลอง กลุ่มเพื่อนเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นความอยากลองและสร้างค่านิยมที่อาจไม่ถูกต้อง การเลี้ยงดูของครอบครัวที่ยังมีช่องว่างในการสอนเรื่องความรักและเพศ ระบบการเรียนการสอนเพศศึกษาที่ยังขาดความเหมาะสมและขาดคุณภาพ ผลที่เกิดขึ้นคือ เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรักและเพศอย่างไม่ถูกต้อง

การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรัก

ความรักที่ถูกต้องจะลึกซึ้งมากกว่าความรู้สึกที่ดีต่อกัน หรือพึงพอใจกัน แต่เป็นการกระทำที่ตั้งอยู่บนหลักการของการใช้เหตุผล ความถูกต้อง สติปัญญา ควบคู่ไปกับความรู้สึกอ่อนโยน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เลียสละ และเลือกทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนที่รัก ไม่ใช่การยอมทำตามใจคนที่รักแต่เพียงอย่างเดียว ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความรักจะทำให้ความคิดของเด็กไม่บิดเบี้ยว และไม่นำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

แนวทางสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรัก

การหล่อหลอมค่านิยมดังกล่าวไม่ใช่การดำเนินมาตรการป้องกันเพียงชั่วข้ามคืน หรือรณรงค์เฉพาะเทศกาลดังที่รัฐบาลทำอยู่ทุกวันนี้ แต่ควรเป็นมาตรการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ โดยเน้นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน เช่น การให้ความรู้และรณรงค์ให้พ่อแม่พูดคุยเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องเพศและการคบเพื่อน การเข้าไปรู้จักกลุ่มเพื่อนของลูกเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเข้าใจ การรวมกลุ่มผู้ปกครองเพื่อผลัดเปลี่ยนจัดกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ร่วมกับกลุ่มเพื่อนของลูก ซึ่งเป็นการร่วมกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กและสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที

สำหรับบทบาทของโรงเรียน ควรสอดแทรกเรื่องค่านิยมที่ถูกต้องในทุกกิจกรรม รวมถึงการเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็กเป็นคนคิดเป็น มีศูนย์ให้คำปรึกษาที่เชื่อมโยงระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อสามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง มิใช่เพียงการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยการขายถุงยางอนามัยในโรงเรียนเท่านั้น เพราะการคิดเช่นนั้นเป็นการดึงคุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้ต่ำลง เนื่องจากเป็นการปลูกฝังความคิดที่ว่า มีเพศสัมพันธ์วัยใดก็ได้เพียงแต่ต้องมีการป้องกันเท่านั้น

การแก้ปัญหาทางเพศและปัญหาอื่น ๆ ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ควรเริ่มต้นจากการที่ครอบครัวและโรงเรียน ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความคิดให้เด็กและเยาวชนใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก ในการเลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องทุกเรื่องในการดำเนินชีวิต การที่ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก และการปฏิรูปสื่อในการสร้างค่านิยมที่ดี ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ไขความคิดที่บิดเบี้ยว ลดปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-02-15