แรงงานต่างด้าวปัญหาเรื้อรังที่ต้องแก้ไขทั้งระบบ

มาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของรัฐบาลอาจแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้น แต่ระยะยาวต้องจัดการแรงงานทั้งระบบ โดยสำรวจความต้องการแรงงานต่างด้าว ปรับโครงสร้างการจ้างงาน ย้ายอุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นอยู่ตะเข็บชายแดน ย้ายฐานการผลิตสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามแก้ไข โดยล่าสุดได้มีมติจากที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ให้ขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือทำงานตามฤดูกาลบริเวณชายแดนให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว

การจัดการกับปัญหาแรงงานต่างด้าวให้ได้ผลอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของนายจ้าง ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าว และคำนึงถึงผลได้-ผลเสียระยะยาว เนื่องจากค่าแรงงานต่างด้าวถูกกว่าคนไทยคือ เฉลี่ยวันละ 125-128 บาท ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตามชายแดนควบคุมได้ยาก และจะเข้ามาตามแรงจูงใจทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงว่าผิดกฎหมายหรือไม่ มาตรการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่เพียงการจัดการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวเท่านั้น แต่ต้องใช้วิธีการจัดการแรงงานทั้งระบบ โดยผมมีข้อเสนอดังนี้

สำรวจความต้องการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ สำรวจความต้องการแรงงานต่างประเทศในทุกประเภท ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับมันสมอง คนที่ชำนาญในวิชาชีพเฉพาะทาง แรงงานในสาขาที่ไทยขาดแคลน ไปจนถึงแรงงานไร้ฝีมือประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดมาตรการด้านแรงงานกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ปรับโครงสร้างการจ้างงานไปสู่ภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รัฐบาลควรเร่งยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีทักษะสูงขึ้น เพื่อย้ายไปทำงานในภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งให้ค่าจ้างที่สูงกว่า นอกจากนี้ รัฐอาจจัดทำโครงการฝึกอบรมแรงงานไทยป้อนตลาดโลก โดยการสำรวจความต้องการแรงงานในต่างประเทศ และฝึกอบรมแรงงานไทยให้มีทักษะตรงตามความต้องการในตลาดต่างประเทศ และสนับสนุนให้แรงงานไทยไปทำงานยังต่างประเทศ

ย้ายอุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นอยู่ตะเข็บชายแดน หากต้องการให้มาตรการจัดการแรงงานต่างด้าวที่ทำงานแบบไป-กลับเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รัฐควรสนับสนุนให้เขตชายแดนเป็นเขตอุตสาหกรรมแรงงานราคาถูก และจัดมาตรการส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังชายแดนไทย เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบคมนาคขนส่ง มาตรการรักษาความปลอดภัยในแถบชายแดนให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงการอนุญาตให้อุตสาหกรรมเหล่านั้นใช้แรงงานต่างด้าวได้เต็มที่

ย้ายฐานการผลิตสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการกำหนดมาตรการคุ้มครองการลงทุนจากไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุน และการกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้แรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาขายแรงงานในประเทศไทยลดลงในระยะยาว ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือของไทยไว้ได้ด้วย

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-07-26