นำกระเช้าดอกไม้พร้อมของที่ระลึกมอบให้ ผศ.พลับพลึง คงชนะ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่ปรึกษาสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และอดีตนายกสมาคมสังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายเชษฐา ทรัพย์เย็น รองเลขาธิการสมาคมฯ (ที่สองจากซ้าย) นางสุภาพร มหาพลตระกูล (ขวาสุด) ผู้ประสานงานสมาคมฯ และนายวีรชาติ มหาพลตระกูล(ซ้ายสุด) สมาชิกสมาคมฯ นำกระเช้าดอกไม้พร้อมของที่ระลึกมอบให้ ผศ.พลับพลึง คงชนะ (ที่สามจากซ้าย) กรรมการสมาคมฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมกับมอบเช็คของขวัญเพื่อสมทบกองทุนการศึกษาของ ผศ.พลับพลึง ที่อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)