ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Pascal Lamy


ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Pascal Lamy
ผู้อำนวยการองค์การค้าโลก (
WTO) ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา