บรรยายหัวข้อ City, Urbanization, and Future Studies

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ City, Urbanization, and Future Studies ในการประชุม The 1st International Conference on City Foresight in Asia Pacific ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ, ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค, ศูนย์บริหารเทคโนโลยี สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิจัยและผู้ปฎิบัติการในการศึกษาและพัฒนาชุดเครื่องมือมองอนาคตเมืองที่ครอบคลุมทั้งประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (7 ก.ย. 2550)