บรรยายในหัวข้อ ?อุดมการณ์กับการพัฒนาบุคลิกภาพของนักพูดมืออาชีพ?

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกาศวิชาชีพสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกทักษะเชิงประสบการณ์ เชิญ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ ldquo;อุดมการณ์กับการพัฒนาบุคลิกภาพของนักพูดมืออาชีพrdquo; ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (30 ส.ค. 2550)