ช่วยกันสื่อสารความจริงอีกด้าน

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

การหาเสียงของพรรคการเมืองย่อมมาคู่กับการเลือกตั้ง และคงยากที่จะปฏิเสธว่า พรรคไทยรักไทยในฐานะเป็นรัฐบาล แม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการก็ตามที มีโอกาสหาเสียง (ทางอ้อม) ได้มากกว่าพรรคการเมืองอื่น

ในช่วงที่ผ่านมา เราคงเห็นการทำงานของรักษาการนายกฯ อาทิ การลงพื้นที่ภาคอีสานและจะต่อด้วยภาคเหนือเพื่อตรวจราชการ แม้รักษาการนายกฯ จะพูดว่าไม่ได้ไปหาเสียง แต่พฤติกรรมบางอย่าง เช่น การสัญญาว่าจะแจกโคให้กับเกษตรกร การยืนยันโครงการแจกคอมพิวเตอร์ (laptop) ให้เด็กประถมที่จะเกิดขึ้นในปี 2550 เป็นต้น ย่อมเอื้อประโยชน์ให้พรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งมากกว่าพรรคอื่น

นอกจากนี้ การออกสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล ผ่านทางหน่วยงานของรัฐ โดยใช้สื่อโทรทัศน์ที่รัฐคุมได้ เพื่อโฆษณาผลงานของหน่วยงานซึ่งสะท้อนความสำเร็จของนโยบาย ภาพยนตร์โฆษณาที่นำเสนอตัวอย่างของผู้ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาล สื่อเหล่านี้ย่อมเป็นการหาเสียงทางอ้อม ซึ่งรัฐบาลสามารถฉวยโอกาสได้ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงมารยาททางการเมือง การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน เพราะเป็นช่องว่างที่ไม่ผิดกฎหมาย

การกล่าวถึงมารยาททางการเมือง ความไม่เหมาะสมในการทำงานที่เสมือนหนึ่งการหาเสียงของรัฐบาลรักษาการ ย่อมไม่มีประโยชน์ ทางแก้ปัญหาในเวลานี้ สื่อมวลชนและภาคส่วนต่าง ๆ ควรช่วยกันนำเสนอความจริงอีกด้านหนึ่งเพื่อรักษาสมดุลและความเป็นกลางให้ประชาชนรับรู้

ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่หน่วยงานรัฐประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการ มีการนำประชาชนที่ได้รับผลดีของนโยบายมานำเสนอ อีกด้านหนึ่ง สื่อมวลชน ผู้จัดรายการต่าง ๆ ควรนำเสนอในด้านตรงข้ามด้วย เช่น นำเสนอผลกระทบทางลบและประชาชนที่ได้รับผลเสียจากนโยบาย การเปิดโอกาสให้นักวิชาการวิเคราะห์วิพากษ์โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลผ่านทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ให้ทั่วถึง เพื่อนำเสนอความจริงที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วนมากที่สุด

การนำเสนอ ldquo;มุมมองอีกด้านหนึ่งrdquo; ของนโยบายรัฐบาล จะช่วยเพิ่มข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งสองด้าน เพื่อประชาชนจะมีโอกาสตัดสินใจเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารประเทศอย่างไม่ถูกปิดหูปิดตาให้รับรู้เพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ จากการฉวยประโยชน์ประชาสัมพันธ์ผลงานทางการเมืองของพรรครัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-08-16