บรรยายในหัวข้อ?สมรรถนะของผู้บริหารในการเตรียมเยาวชนสู่สังคมยุคใหม่?

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา เชิญ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ ldquo;สมรรถนะของผู้บริหารในการเตรียมเยาวชนสู่สังคมยุคใหม่rdquo; ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (25 ส.ค.2550)