บรรยาย ?กระบวนการคิดเชิงระบบและเชิงวิกฤต?

ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ ldquo;กระบวนการคิดเชิงระบบและเชิงวิกฤตrdquo; ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต (15 ก.ค. 2550)