เกรียงศักดิ์ เสนอตั้งองค์กรระหว่างประเทศด้านความมั่นคงของมนุษย์

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวปาฐกถาเปิดสัมมนาภูมิภาคของสหภาพรัฐสภา ระบุ ต้องเปลี่ยนแนวคิดความมั่นคงแบบดั้งเดิมไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์ และร่วมมือระหว่างประเทศแก้ปัญหาความมั่นคง รวมทั้งเสนอจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศดูแลความมั่นคงของมนุษย์ และดัชนีวัดความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2549 ที่โรงแรมเลอเมอริเดียนบีชรีสอร์ต จ.ภูเก็ต ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในฐานะตัวแทนสมาชิกรัฐสภาไทย กล่าวปาฐกถาเปิดการสัมมนาระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliament Union)ว่าด้วย ldquo;การปฏิรูปหน่วยงานด้านความมั่นคงในระดับชาติและระดับภูมิภาคrdquo; ซึ่งรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหภาพรัฐสภา และศูนย์เพื่อประชาธิปไตยของกองทัพประจำกรุงเจนีวา โดยมีตัวแทนสมาชิกรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมสัมมนา
ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ ldquo;แนวคิดใหม่และความจำเป็นสำหรับวิถีความมั่นคงแบบครอบคลุมrdquo; โดยระบุถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนิยามและขอบเขตของความมั่นคงเสียใหม่ เพราะสภาวะสังคมในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่หรือระเบียบโลกใหม่ ความท้าทายและปัญหาความมั่นคงมีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศมากขึ้น การมองเพียงความมั่นคงระดับประเทศไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา
ldquo;แนวความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยเริ่มจากการให้คำจำกัดความของความมั่นคงเสียใหม่ โดยมองในมิติที่ลึกซึ้ง กว้างขวางและกว้างไกลขึ้น และเคลื่อนย้ายจุดเน้นจากความมั่นคงที่ให้รัฐเป็นศูนย์กลางไปสู่ ความมั่นคงที่ให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Security)rdquo;
ตัวแทนสมาชิกรัฐสภาไทยยังได้นำเสนอแนวคิดใหม่ โดยเสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อดูแลในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะ คล้ายกับ WTO ที่ดูแลการค้าโลก โดยองค์กรนี้จะทำหน้าที่จัดวาระให้เกิดความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางวิชาการ การตรวจสอบปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ และการแก้ไขกรณีพิพาทระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์
ldquo;ผมขอเสนอให้มีการสร้างตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นชุดของดัชนีที่วัดทุกมิติและทุกองค์ประกอบในสังคมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีการวัดและประมวลผลบนหลักวิชาการ เพื่อให้เป็นดัชนีสากลที่นำไปวัดความมั่นคงมนุษย์ในทุกประเทศ และมีการจัดอันดับความมั่นคงมนุษย์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละประเทศและในระดับโลกrdquo;
กรรมการบริหาร ปชป. ยังเสนอให้มีศูนย์ศึกษาความมั่นคงของมนุษย์ ศาลความมั่นคงของมนุษย์ และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในเรื่องการประกันภัยความมั่นคงของมนุษย์ จัดระบบภาษีความมั่นคงของมนุษย์ สร้างจิตสำนึกสิทธิเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ จัดระบบเตือนภัยล่วงหน้าปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ และให้มีการศึกษาผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์อันเกิดจากนโยบายของประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงการชดเชยผู้รับผลกระทบจากนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจากระดับชาติหรือนานาชาติ
ในกลุ่มคนที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบรุนแรงและกลุ่มชายขอบ เช่น เด็ก กลุ่มสตรีที่ยากจน ดร.เกรียงศักดิ์ยังเสนอให้เอาใจใส่พิเศษในการจัดอันดับความสำคัญในเรื่องนี้ และเสนอให้ผูกโยงนักการเมืองกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะในเรื่องนี้ผ่านสัญญาการปฏิบัติการหน้าที่ (performance contract)
ldquo;หากสมาชิก IPU ต้องการเห็นความมั่นคงในภูมิภาพ เราจะต้องกล้าเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแต่คิดหรือพูดคุยเท่านั้น แต่จะต้องลงมือทำอย่างจริงจัง เพราะหากเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลก เราจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเสียเองrdquo; ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวปิดท้าย
admin
Catagories: 
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-09-01