ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ นำคณะนักศึกษาของ Harvard พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิตจุฬาลงกรณ์

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโสและคณะกรรมการศูนย์ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด นำคณะนักศึกษาของ Harvard Kennedy School บัณฑิตวิทยาลัยด้านการบริหารรัฐกิจ การเมืองการปกครอง พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิตจุฬาลงกรณ์ หัวข้อ ?การเอาชนะอุปสรรคเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของแต่ละคนในการเปลี่ยนแปลง โลกสำเร็จ?โดยมี รศ. ดร. พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ คณะบดี และ รศ. ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ รองคณะบดี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับอย่างดี ณ ตึกบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้