สัมมนาวิชาการ

ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล , อาจารย์วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ , ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และ ดร.สนั่น อินทรประเสริฐรับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นหัวข้อ

ldquo;ร่างรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนrdquo; จัดโดยสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิฟรีดริชเนามัน โดยมี ผศ.ดร.อรรณพตันละมัย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ