"สิทธิในการดำรงชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

0