การสร้างดัชนีพื้นที่ปลอดภัยกรุงเทพมหานคร

* ที่มาของภาพ - http://lof.anime-forge.net/lof05-02/lof05-02-11.jpg

นโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมามักมุ่งเน้นในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย อาทิ การติดตั้งไฟฟ้าทุกซอกซอยการเพิ่มจุดรับแจ้งเหตุ การติดตั้งกล้องวงจรปิดฯลฯ ซึ่งแม้จะสามารถแก้ปัญหาได้บางส่วนแต่แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะหน้าอย่างขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ส่งผลให้ปัญหาที่แท้จริงยังไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้อย่างแท้จริง พื้นที่เสี่ยงภัยยังคงมีอยู่และขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ อย่างไม่รู้จักจบสิ้น สถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด
การจัดทำดัชนีชี้วัดความปลอดภัยในพื้นที่ (Safety Zone Index) เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ผมขอนำเสนอในการกระตุ้นให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกิดความตื่นตัว ถึงปัญหาความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเด่นชัดและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังต่อไป โดยเริ่มจาก
สำรวจโซนพื้นที่อันตรายทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ให้ทุกเขตในกทม. สำรวจโซนพื้นที่อันตรายทั้งหมด โดยการสร้างดัชนีชี้วัดโซนพื้นที่อันตรายอาทิ จากสถิติการแจ้งความของประชาชน การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ จำนวนซอยเปลี่ยวไร้แสงสว่างจำนวนตู้ยามตำรวจจำนวนจุดแจ้งเหตุ จุดพักสายตรวจจำนวนตึกร้างจำนวนป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงมีฝาท่อระบายน้ำเปิดค้างไว้ มีงานก่อสร้างที่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับคนที่เดินผ่าน ฯลฯ
จัดพื้นที่โซนอันตรายจากดัชนีชีวัดด้านความปลอดภัยนำมาจัดกลุ่มโซนพื้นที่ต่าง ๆ ตามระดับความปลอดภัย โดยอาจจัดแบ่งเป็นสีต่าง ๆ (คล้ายโซนจังหวัดไข้หวัดนก :สีแดง อันตรายสุด...สีเหลืองระหว่างเฝ้าสังเกตการณ์...สีเขียวปลอดภัยสุด)เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบอาทิสำนักงานเขต สถานีตำรวจสมาชิกสภากรุงเทพ สมาชิกสภาเขตในพื้นที่นั้น ๆ ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปรับสีโซนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่สามารถอยู่เฉยได้ เนื่องจากมีผลต่อการประเมินผลงานประจำปี และเป็นชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตาของเขตรวมทั้งเป็นการเตือนประชาชนให้ระวังภัยเมื่อจำเป็นต้องผ่านโซนพื้นที่ดังกล่าว โดยกรุงเทพมหานครจะมีการประกาศดัชนีชี้วัดความปลอดภัยประจำเขตให้ประชาชนทั่วไปรับทราบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส
การแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ ทั้งเพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของชาวกรุงเทพมหานครเองรวมทั้งเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อนักท่องเที่ยวจากนานาชาติที่เดินทางมาเยี่ยมเยียน อย่างไรก็ตามแนวทางการแก้ปัญหาควรดำเนินการอย่างมียุทธศาสตร์ชัดเจนไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งคราวเพื่อการสร้างภาพเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้แล้วยังเป็นการใช้งบประมาณไปอย่างสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าที่ได้รับ การสร้างดัชนีพื้นที่ปลอดภัยกรุงเทพมหานคร จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาความปลอดภัยอย่างมียุทธศาสตร์และสามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ

แสดงความคิดเห็น

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2008-03-12