ให้ความรู้ผ่านทางรายการวิทยุ

ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ และ คุณบำรุง ไตรไมตรี ผู้ดำเนินรายการวิทยุนาทีทองของชีวิต เชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ให้ความรู้แก่ผู้ฟังเรื่อง คุณลักษณะสมบัติที่พึ่งประสงค์ของ คนไทย ทางคลื่น FM. 103 (วิทยุกองทัพบก )