วิเคราะห์ผังเมืองในเชิงเศรษศาสตร์ รายการอยู่สบาย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ให้สัมภาษณ์วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเมืองใหญ่ในประเทศต่างๆ ในรายการทีวี อยู่สบาย Design New ออกอากาศทางเนชั่นทีวี