การพัฒนาทักษะทางความคิด

การพัฒนาทักษะทางความคิด
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาทักษะทางความคิด
ให้กับข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ อาคารศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย