บรรยายในกิจกรรมลูกเสือ

บรรยายในกิจกรรมลูกเสือ
สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายเรื่อง ldquo;การวางแผนและการบริหารแผนrdquo; ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด