การคิดเชิงสังเคราะห์

การคิดเชิงสังเคราะห์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
การคิดเชิงสังเคราะห์หนึ่งในหนังสือชุดผู้ชนะ10คิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางความคิด10มิติเพื่อให้สามารถ"คิดเป็น"มองทะลุทุกสถานการณ์ชนะทุกอุปสรรคปัญหาในชีวิตได้
การคิดเชิงสังเคราะห์ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาตนเองสู่การเป็น"นักคิดเชิงสังเคราะห์"ที่สามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะกระจัดกระจายทำให้สามารถเข้าใจเรื่องนั้นๆได้อย่างคมชัดและครบถ้วนก่อนที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจในแต่ละเรื่องมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
ประเภท หนังสือ
ขนาด: พิเศษ/ -- หน้า / ISBN: 974-489-442-3
0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0