รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เตรียมนำร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ....เข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลักการสำคัญของร่างกฎหมายนี้ คือ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยคำนวณภาษีบนฐานความมั่งคั่งจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น แทนการคำนวณภาษีบนฐานรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สิน รวมทั้งกระจายอำนาจการจัดเก็บภาษีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีรายได้ในการบริหารและพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน

ปัญหาโลกร้อนเริ่มส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ทั่วโลกต่างพยายามหาหนทางแก้ไข โดยสภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทยในช่วงเวลานี้คือผลกระทบที่คนไทยสามารถรับรู้และสัมผัสได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2443-2543) อุณหภูมิของโลกได้เพิ่มขึ้น 1 องศาและคาดว่าในช่วง 100 ปีข้างหน้าความร้อนบนผิวโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 3.0-4.0 องศา

เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ข่าวสะเทือนขวัญและได้รับการกล่าวถึงในวงกว้างคือ เหตุการณ์ที่นักศึกษาเกาหลีใต้บุกสังหารกลุ่มเพื่อนนักศึกษาและครูในมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา จนมีผู้เสียชีวิต 32 ศพ พร้อมปลิดชีพตนเอง โดยสาเหตุของการกระทำดังกล่าวเกิดจากอาการเครียด ความกดดันจากสังคมรอบตัว ความผิดหวังขั้นกระทบกระเทือนจิตใจ และไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมอื่น ๆ ได้

ในยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศไทยจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้านการค้าและการลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยว และการใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ

แม้ว่ารัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ จะถอนร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.......ออกจากวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาจากสภาฯ จะทำให้เกิดการยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนฯ และภาษีบำรุงท้องที่ ขณะที่จะมีการหันมาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน

ldquo;ภาวะผู้นำมิใช่บุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ เพราะนั่นเป็นเพียงการมีวาทศิลป์อันเยี่ยมยอด อีกทั้งมิใช่ ldquo;ความสามารถในการสร้างมิตรและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นrdquo; เพราะนั่นเป็นเพียงความสามารถในการยกยอคน แท้จริงแล้ว ภาวะผู้นำคือความสามารถที่จะยกระดับวิสัยทัศน์ให้สูงขึ้น การยกระดับความสามารถ ให้สูงกว่ามาตรฐาน และการสร้างบุคลิกภาพให้เหนือขอบเขตความจำกัดตามธรรมชาติ