มอง อาเซียน 2015

อาเซียนปี 2015 จะเป็นประชาคมที่เต็มรูปแบบที่สุดกว่าที่ ผ่านมาตลอด หลายสิบปี เมื่อเกิดแนวคิดเรื่อง Free trade area หรือเขตการค้าเสรี บัดนี้ 2015 จะเป็นโอกาสสำคัญของอาเซียน เพราะอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศซึ่งคนรวมกันแ?ล้วประมาณ 6 ร้อยกว่าล้านคน ก็จะใหญ่พอที่จะเป็นพลังหมู่ที่จะดึงดูดคว?ามสนใจ เช่นทางเศรษฐกิจการลงทุน การค้าเป็นกลุ่ม ดังนั้นประเทศอะไรเดี่ยวๆจะเดินไม่รอดต้อง?อยู่ในกลุ่ม อาเซียนจะปล่อยให้มีการโอนย้ายถ่ายเททุกอย?่างเสรีขึ้นกว่าเก่า เช่น คนก็จะย้ายมาทำงานได้จากทั่วอาเซียนในประเ?ทศต่างๆ วัตถุดิบนี้แน่นอนอยู่แล้ว ส่งออก นำเข้าต่างๆ กดภาษีต่ำจนเป็นศูนย์จำนวนมากมาย คนย้ายเสรี ต่อไปก็จะสู้กันภายในอาเซียนเอง ใครเก่งอะไรก็ไปเน้นตรงจุดนั้น ฉะนั้นไทยต้องเตรียมตัวว่าไม่ใช่เป็นสารพั?ดทำคนนิดคนละหน่อย แต่ไทยเก่งอะไรเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียน?ที่ เหลือ 9 ประเทศ ต้องเน้นตรงจุดนั้น แล้วเตรียมกำลังคนให้พร้อม เตรียม Infrastructureโครงสร้างพื้นฐาน เตรียมกฎระเบียบเพื่อเปิดให้คน เราเก่งอะไรนั้น โดดเด่นที่สุดในอาเซียนเฉพาะจุด คนอื่นเขาเก่งอะไรก็จะได้เฉพาะจุด แล้วจะได้รวมกันอย่างเสรี เรามีพลังรวมกันเป็นหมู่ ฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งต้องเลิกคิดว่าเร?าจะกันคนโน้นกันคนนี้ที่มาแข่ง กับเรา เพราะนั่นเป็นทางออกที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ที่ไม่ยั่งยืน ประเทศอื่นเขาก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกั?นเพราะเราต่างคนต่างเดินไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราต้องกันๆ ไปเรื่อยๆ ในที่สุดจะไม่มีใครที่จะรวมตัวกันเป็นหมู่?ได้แล้วก็จะเล็กเกินจะไปแข่งกับ จีนหรืออิน?เดีย หรือประเทศอื่นๆก็ตาม ฉะนั้นอาเซียนต้องคิดเป็นประชาคมอาเซียนมา?กขึ้น เป็นประชาชาติอาเซียนมากขึ้น คิดเป็นกลุ่มมากขึ้น ระบบทิศทางอาเซียนผนวกให้แน่นขึ้น ๆ ไม่ใช่คลายให้อ่อนลง ๆ ฉะนั้นอาเซียนจึงต้องเปลี่ยน mentalityใหม่ ไม่ใช่คิดเป็นแค่ประเภทมองชาติตัวเองเท่านั้น ต้องมองว่าทั้งอาเซียนจะร่วมมือกันอย่างไร?ครับ

มอง อาเซียน 2015