การศึกษา

หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ได้มีการตรากฎหมายการศึกษาตามมาอีกหลายฉบับ เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาเห็นผลเป็นรูปธรรม แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายการศึกษายังมีความล่าช้า
0
จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พบว่ามีสถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษาปลอมทั้งหมด 202 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ประเภทพาณิชยการ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
0
การดำเนินโครงการเออร์ลี่รีไทร์ในรัฐบาลชุดก่อน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากข้าราชการครูทั่วประเทศ เนื่องจากมีข้อเสนอที่จูงใจ ในขณะเดียวกันก็มีเสียงคัดค้านจากนักวิชาการ ถึงผลกระทบของการเออร์ลี่ฯ ครู ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังครู ปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอสำหรับโครง
0

* ภาพจาก http://www.ffc.or.th/webboard/viewtopic.php?t=458
ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครูกับนักเรียน ทั้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แต่สิ่งที่น่าเป็น
0
เมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับเชิญไปเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ ชื่อ “หลังกำแพงฮาร์วาร์ด” โดยร้านหนังสือ Book Smile และรายการBook Variaty ทางเนชั่นแชลแนล หนังสือเล่มนี้เกิดมาจาก ความสนใจพิเศษเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกว่า ฮาร์วาร์ดมีเคล็ดลับอะไร จึงได้รับการจัดอันดับ จากสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหลายแหล่งว่า เป็นมหาวิทยาลัย
0

0
การปฏิรูปการศึกษาไทยได้ดำเนินมากว่า 8 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างพยายามพัฒนาและดำเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างมาก ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาไทยจะประสบความสำเร็จได้ในสภาพยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จำเป็นต้องวางแผนและดำเนินการในเชิงรุกร่วมด้วยนั่นหมายความถึงการให้ความสำคัญกับการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้านการศึกษา เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดการศึกษาไทยได้สอดคล้องสภาพการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงอุปสรรคปัญหา และใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตที่จะมาถึง
เงินแป๊ะเจี๊ยะกับโรงเรียนดัง นับเป็นประเด็นร้อนต้อนรับเปิดเทอมแทบทุกปี ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2550 ให้แก่ผู้รับผิดชอบเพื่อดูแลการรับนักเรียนเข้าศึกษา ให้ปลอดเด็กฝาก เด็กเส้น และการเรียกเก็บแป๊ะเจี๊ยะ
0
7 พฤษภาคม 2550
เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก