การศึกษา

จอมปราชญ์นักการศึกษา
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
"นับเป็นผลงานซึ่งนอกจากเป็นการเทิอทูนพระเกียรติในพระปรีชาญาณอันยอดยิ่งแล้วยังถือเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วย"...คำนิยมโดยพลอากาศตรีกำธนสินธวานนท์องคมนตรี
ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ การศึกษาและการเรียนรู้ เป็นบริการประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ ผู้รับบริการ (ผู้เรียน) มิใช่เป็นผู้รับประโยชน์เท่านั้นแต่สังคมโดยรวมยังได้รับประโยชน์อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐานที่หากเด็กได้รับการศึกษาหรือการเรียนรู้มากขึ้น พวกเขาจะมีแนวโน้มที่ก่อปัญหาสังคมน้อยลง และยังสามารถเอาวิชาความรู้ไปช่วยผู้อื่นได้อีก นั่นหมายความถึงให้ผลตอบแทนทางสังคมสูง ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าผลกระทบภายนอกเชิงบวก (positive externality)
การกำหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำฐานข้อมูล โดยวิเคราะห์และสกัดปัจจัยสำคัญออกมา บทความนี้นำเสนอปัจจัยภายนอก 5 ประการสำคัญที่มีผลต่อการจัดการศึกษาไทย ดังนี้

จากกระแสข่าวที่ว่า มีสถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษาปลอมในประเทศไทย มีทั้งหมด 202 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ประเภทพาณิชยการ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

ภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ได้มีการตรากฎหมายการศึกษาตามมาอีกหลายฉบับ ทั้งที่เป็น พ.ร.บ. พ.ร.ก. กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาเห็นผลเป็นรูปธรรม แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายการศึกษายังมีความล่าช้า ในขณะที่มีการจัดโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการล่วงหน้าไปแล้ว