การศึกษา

อิสราเอลเป็นประเทศที่มีปัญหาการศึกษาคล้ายกับไทยมากปัจจุบันความเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษาของคนอิสราเอลลดต่ำลง จนเกิดความวิตกกันว่า อนาคตอิสราเอลจะไม่ได้เป็นประเทศที่โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอีกต่อไป สัญญาณที่บ่งบอกว่าการศึกษาอิสราเอลมีปัญหา และเมื่อเปรียบเทียบกับไทยพบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกันหลายประการ ดังนี้
0
แนวคำตอบอย่างครอบคลุมที่จะพาระบบการศึกษาไทยแหวกผ่านกรงขังทีละด่านจนกลายเป็น "เรือนเพาะชำทางปัญญา" สามารถเจริญเติบโต และมีรากฐานทางปัญญา เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาชาติต่อไป
0
แหกคุกทางปัญญา
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
แนวคำตอบอย่างครอบคลุมที่จะพาระบบการศึกษาไทยแหวกผ่านกรงขังทีละด่านจนกลายเป็น"เรือนเพาะชำทางปัญญา"สามารถเจริญเติบโตและมีรากฐานทางปัญญาเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาชาติต่อไป
ชี้ยุทธศาสตร์หลักของการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ความสำเร็จ แจกแจงแนวทางภาคปฏิบัติที่นำสู่การปฏิรูปการศึกษา นำเสนอหลักการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
0
ปั้นสมองของชาติ:ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
ชี้ยุทธศาสตร์หลักของการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ความสำเร็จแจกแจงแนวทางภาคปฏิบัติที่นำสู่การปฏิรูปการศึกษานำเสนอหลักการเชิงสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
"นับเป็นผลงานซึ่งนอกจากเป็นการเทิอทูนพระเกียรติในพระปรีชาญาณอันยอดยิ่งแล้ว ยังถือเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วย" ...
0
จอมปราชญ์นักการศึกษา
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
"นับเป็นผลงานซึ่งนอกจากเป็นการเทิอทูนพระเกียรติในพระปรีชาญาณอันยอดยิ่งแล้วยังถือเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วย"...คำนิยมโดยพลอากาศตรีกำธนสินธวานนท์องคมนตรี
องค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ได้จัดทำโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ปี 2549 โดยสำรวจความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแนวโน้มการอ่านของนักเรียนอายุ 15 ปี ในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD 57 ประเทศ จากการสำรวจพบว่า
0
0
0
ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ การศึกษาและการเรียนรู้ เป็นบริการประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ ผู้รับบริการ (ผู้เรียน) มิใช่เป็นผู้รับประโยชน์เท่านั้นแต่สังคมโดยรวมยังได้รับประโยชน์อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐานที่หากเด็กได้รับการศึกษาหรือการเรียนรู้มากขึ้น พวกเขาจะมีแนวโน้มที่ก่อปัญหาสังคมน้อยลง และยังสามารถเอาวิชาความรู้ไปช่วยผู้อื่นได้อีก นั่นหมายความถึงให้ผลตอบแทนทางสังคมสูง ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าผลกระทบภายนอกเชิงบวก (positive externality)
ไม่ว่าพรรคใดได้เข้ามาเป็นรัฐบาล สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลใหม่ควรเร่งดำเนินการคือ การพัฒนาด้านการศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ การศึกษาไทยมีปัญหาสะสมมายาวนาน หากไม่เร่งแก้ไขจะขยายผลและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ซึ่งปัญหาการศึกษาที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่ง...
0