การศึกษา

การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ
"กระบวนการปฏิรูปการศึกษา" ก็ได้เริ่มต้นขึ้น
แต่การที่จะเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจากหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
โดยเหตุนี้ การผสานพลังกันเป็น "เครือข่าย" (network)
เพื่อขยายตัวและพัฒนาไปสู่ "ขบวนการปฏิรูปการศึกษา"
จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะมีผลต่อความสำเร็จ
ของการปฏิรูปการศึกษาไทย

องค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ได้จัดทำโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ปี 2549 โดยสำรวจความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแนวโน้มการอ่านของนักเรียนอายุ 15 ปี ในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD 57 ประเทศ จากการสำรวจพบว่า นักเรียนไทยถึงร้อยละ 47 รู้วิทยาศาสตร์ต่ำกว่าระดับพื้นฐาน และร้อยละ 1 เท่านั้นที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสูง องค์การยูเนสโก แนะนำว่าไทยควรปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา โดยระดับปฐมวัยควรปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาควรปรับปรุงการวัดมาตรฐานการเร
ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ การศึกษาและการเรียนรู้ เป็นบริการประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ ผู้รับบริการ (ผู้เรียน) มิใช่เป็นผู้รับประโยชน์เท่านั้นแต่สังคมโดยรวมยังได้รับประโยชน์อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐานที่หากเด็กได้รับการศึกษาหรือการเรียนรู้มากขึ้น พวกเขาจะมีแนวโน้มที่ก่อปัญหาสังคมน้อยลง และยังสามารถเอาวิชาความรู้ไปช่วยผู้อื่นได้อีก นั่นหมายความถึงให้ผลตอบแทนทางสังคมสูง ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าผลกระทบภายนอกเชิงบวก (positive externality)