การศึกษา

กรุงเทพฯ มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 433 โรง สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เรียนประมาณ 350,000 คน และครูประมาณ 15,000 คน ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ จำนวนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
Bangkok’s 433 public schools employ about 15 thousand teachers who teach basic education to approximately 350,000 students. Most of these students come from poor families, where the basic needs of the kids cannot always be met. This affects their studies, meaning there is a high chance they

ที่มาของภาพ http://www.broadfoundation.org/0/bp-masthead3.jpg

ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนับเป็น ทักษะสำคัญเพราะเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลข่าวสาร การแสวงหาความรู้ การศึกษาต่อ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันพบว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทยค่อนข้างมีปัญหา แม้จะมีความพยายามในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ระดับ
0

* ที่มาของภาพ - http://web.agri.cmu.ac.th/aec/AEC_Home/pichit/Aec497.htm

0
0
ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนับเป็น ทักษะสำคัญเพราะเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลข่าวสาร การแสวงหาความรู้ การศึกษาต่อ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันพบว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทยค่อนข้างมีปัญหา แม้จะมีความพยายามในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาแล้วก็ตาม โดยปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่ ยังมีทักษะภาษาอังกฤษไม่มาก ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น พออ่านได้ แต่ไม่สามารถพูด ฟัง และเขียนได้
เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ "กระบวนการปฏิรูปการศึกษา" ก็ได้เริ่มต้นขึ้น แต่การที่จะเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
0

การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา