การศึกษา

สมาคมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Association of University Administrators) ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานสัมมนาเมื่อต้นเมษายน ค.ศ.2008 ประเด็นหลักที่พูดถึงในการสัมมนานี้คือ มหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมากเกินไป
ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนับเป็น ทักษะสำคัญเพราะเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลข่าวสาร การแสวงหาความรู้ การศึกษาต่อ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันพบว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทยค่อนข้างมีปัญหา แม้จะมีความพยายามในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาแล้วก็ตาม โดยปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่ ยังมีทักษะภาษาอังกฤษไม่มาก ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น พออ่านได้ แต่ไม่สามารถพูด ฟัง และเขียนได้