การศึกษา

    วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองและทางความคิดในตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยแล้ว เป็นที่น่าตกใจว่ายังได้ส่งผลกระทบลุกลามไปถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยด้วย ซึ่งจากผลการสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพฯ ของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เรื่อง “มองการเมืองไทยผ่านสายตาเยาวชน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2553 พบว่า เยาวชนไทยให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ทางการเมืองค่อนข้างน้อยถึงไม่สนใจเลยถึงร้อยละ 62.1แม้ว่าในที่นี้ส่วนใหญ่จะยังเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมก็ตาม ขณะที่มีเด็กและเยาวชนไทยถึงร้อยละ 90.6 ระบุว่าในอนาคตไม่อยากเป็นนักการเมือง เนื่องด้วยนักการเมืองมีชื่อเสียงไม่ดี ไม่โปร่งใส ไม่ปลอดภัย และต้องรับผิดชอบคนหมู่มาก สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเมืองไทยในอนาคต

     ที่ผ่านมาฮาร์วาร์ดได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำด้านการเป็นมหาวิทยาลัยร่วมสมัยที่มีการประยุกต์ใช้และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา ล่าสุดที่ผ่านมา ฮาร์วาร์ดได้นำ Foursquare หรือ บริการบนเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเกิดมาจากการผสมผสานกันระหว่างเครือข่ายทางสังคมและสถานที่ เพื่อใช้สำหรับบอกตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้บริการ โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ภายในมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดเป็น

รายการ สำนึกเพื่อสังคม
0

0

0
0

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา เข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ นโยบายและมาตรการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอันดับแรก ภายใต้ความคาดหวังและการเฝ้ามองการทำงานของนายบารัคว่า จะสามารถกู้วิกฤติเศรษฐกิจที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสหรัฐฯ และโลกได้หรือไม่ แต่ถึงกระนั้นโอบามายังให้ความสำคัญกับ...
0

นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา เข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ นโยบายและมาตรการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอันดับแรก ภายใต้ความคาดหวังและการเฝ้ามองการทำงานของนายบารัคว่า จะสามารถกู้วิกฤติเศรษฐกิจที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสหรัฐฯ และโลกได้หรือไม่ แต่ถึงกระนั้นโอบามายังให้ความสำคัญกับปัญหาใหญ่อีกประการที่สำคัญ การพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาของสหรัฐฯ ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤต

0
0

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

0
0

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าและเพิ่มความสามารถแข่งขันของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญและเร่งเครื่องพัฒนาองค์ความรู้และกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก

0
0

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com