เศรษฐกิจ


แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://m5.paperblog.com/i/55/556628/rwandan-knowledge-based-economy-illusion-L-EYjaoi.jpeg

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษเรื่อง "เศรษฐกิจโลก ... เวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง" ในงานสัมมนาการส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ในการบรรยายครั้งนี้ ผมได้คาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไว้หลายด้าน แต่ในบทความนี้ผมจะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสู่ "เศรษฐกิจฐานความรู้"

การเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้เป็นไปตามแนวคิด "คลื่นอารยะ 7 ลูก" ที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ในหนังสือ "สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ" ซึ่งกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมของโลกจากคลื่นลูกที่ 0 คือสังคมเร่ร่อน สู่คลื่นลูกที่ 1 - 3 คือ สังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรม และสังคมข้อมูลข่าวสารตามลำดับ และปัจจุบัน โลกกำลังจะเข้าสู่คลื่นลูกที่ 4 คือ สังคมแห่งความรู้

 บทความที่ผ่านมาผมกล่าวถึงเนื้อหาส่วนหนึ่งจากบรรยายพิเศษในงาน International Conference on Arts and Science 2014 ที่จังหวัดสงขลา โดยอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการวิจัยและพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ การขยายตัวแบบก้าวกระโดดในการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา ขอบเขตงานวิจัยที่กว้างขึ้นสู่ระดับภูมิภาค และการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีรุนแรงมากขึ้น


Source : http://wwwnc.cdc.gov/travel/images/map-thailand.png

Recently, I had an opportunity to deliver a lecture on ?Thailand?s Economic Strategy towards a High-Income Economy? to new investors. I assume readers who are interested in national development issue may probably have some interest in my lecture?s content as well. Therefore, I have selected some parts of the lecture to share with readers in this article.

Due to Asia?s rapid and constant economic expansion at present, a question arises as to whether Asia will be able to maintain its growth rate in the future, or whether it will fall into the middle income trap similar to what has happened in Latin America in the past.

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษในงาน International Conference on Arts and Science 2014จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยผู้ฟังประกอบด้วยอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในการบรรยายครั้งนี้ ผมได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีลักษณะที่สำคัญหลายประการ เช่น


แหล่งที่มาของภาพ : http://www.thesundayindian.com/userfiles/Indian-Economy%281%29.jpg

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ภายหลังจากการเข้าควบคุมอำนาจโดยคณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น คสช. ได้เสนอโรดแมพ (Roadmap)อันมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างสงบสุขผ่าน 3 ขั้นตอนที่สำคัญอันได้แก่ การปรองดอง การปฏิรูป และการเลือกตั้งตามลำดับ

ภายหลังจากการแถลงการณ์โรดแมพ คสช. ได้ประกาศนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งด่วน 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ประการแรก โครงการประกันภัยข้าวนาปีสำหรับปีการผลิต 2557 ประการที่สอง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประการที่สาม มาตรการการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและย่อม และประการที่สี่ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดน


แหล่งที่มาของภาพ : http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/wp-content/uploads/2012/12/121226-sah-la-fix.jpg

เดลินิวส์
คอลัมน์ ?แนวคิด ดร.แดน?

จากนี้ไป อนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ประเทศจะเดินย่ำอยู่กับที่หรือพัฒนาไปสู่ความเจริญงอกงามนั้น ขึ้นอยู่กับการดำเนินยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นสำคัญ ภายใต้บริบทที่ประเทศไทยยังมีโอกาสที่ดีหลายประการในการก้าวไปสู่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจรายได้สูง ผมจึงขอเสนอยุทธศาสตร์การนำพาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจรายได้สูง 10 ประการ โดยนำเสนอ 3 ประการแรกในตอนที่ 1 ดังนี้


แหล่งที่มาของภาพ : http://www.permaculture.org.au/images/moneytrap.jpg


กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

จากข้อเสนอของธนาคารโลก (World Bank) ที่มีต่อประเทศไทย ในปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแห่งชาติเพื่อช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นนั้น ธนาคารโลกได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในระดับชาติ คือ ปัญหาที่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจนอกระบบที่มีขนาดใหญ่

ตามนิยามขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เศรษฐกิจนอกระบบ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่มีการบันทึกไว้ ในระบบบัญชีประชาชาติ ซึ่งถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่ไม่ถูกเรียกเก็บภาษีจากรัฐ และไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนภาคเศรษฐกิจที่อยู่ในระบบ


Source : http://khaosarnboston.com/wp-content/uploads/2013/12/woman-preparing-thai-food-at-floating-market.jpg

amthaipaper 
amthaiEconomics

Millions of people around the world are still living under the deprived conditions including poverty, food insecurity, water scarcity, and poor living environments. Many people are put into the worst conditions of warfare and likely to be put away from home and become immigrants.
In Thailand, although the absolute poverty rate has decreased over the past decades, the problem of income inequality has not been making any significant improvement. Many people are still living under the conditions of deprivation with risks caused by crime, drug, environmental threats and especially political conflicts leading to more violence. 

Making the well-being of people in the country is therefore not only development economic conditions to raise the income of people, but it is also necessary to build other foundations of nation?s well-being. Foundations of the  country?s well-being comprise of the following components. 


แหล่งที่มาของภาพ : http://today.uconn.edu/wp-content/uploads/2014/03/ukraine.jpg

เดลินิวส์
คอลัมน์ ?แนวคิด ดร.แดน?

จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศตะวันตก นำโดย สหรัฐอเมริกา กับ รัสเซีย ภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศยูเครน หลายประเทศมีนโยบายด้านการต่างประเทศต่อวิกฤตการณ์ดังกล่าวที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากท่าทีของมหาอำนาจตะวันตกแล้ว ท่าทีของจีนในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ยังถูกจับตามมองว่า จะมีนโยบายด้านการต่างประเทศเอนเอียงไปฝ่ายใด

ในวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนต่อทุกประเทศทั่วโลกว่า ประเทศจีนจะไม่ขอเลือกข้างในความขัดแย้งครั้งนี้ และหวังว่าประเทศมหาอำนาจอื่นๆ จะมีทางออกในการสร้างสันติภาพในประเทศยูเครนต่อไป

บทความชิ้นนี้จะอธิบายถึง สาเหตุว่าทำไมประเทศจีนจึงแสดงจุดยืนเป็นกลางในความขัดแย้งครั้งนี้ และวิกฤตการณ์ในยูเครนครั้งนี้ส่งผลดีอย่างไรบ้างต่อประเทศจีน

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ในบทความตอนแรก ผมได้กล่าวถึงการบรรยายของผมใน หัวข้อเรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและไทยในมุมมองของไทย (Economic Relation between North East India and Thailand in Thai Perspective) ที่มหาวิทยาลัยมณีปุระ ในประเทศอินเดีย เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
 
ผมได้กล่าวถึงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงประเทศไทยและภาคอีสานของอินเดีย รวมทั้งได้วิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศนี้