April 2022

10 องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship

ขอเสนอ 10 องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่ผู้ประกอบการตัวจริงจะต้องมี ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติของพันธกิจการสร้างธุรกิจ ทั้งการบริหาร การตัดสินใจ ความรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆ 

โอกาสทองของการเกษตรไทยหลังยุคโควิด-19

ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย แม้ว่าสัดส่วนของภาคเกษตรต่อเศรษฐกิจโดยรวมจะลดลง แต่ภาคเกษตรไทยยังคงสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจำนวนมาก โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหาร อันดับที่ 11 ของโลก และอันดับที่ 2 ของเอเชีย รองจากจีน เป็นผู้ส่งออกสินค้าสำคัญของโลกในสินค้าเกษตรและอาหารหลายชนิดเช่น ข้าว มันสำปะหลัง ไก่ กุ้ง ยางพารา น้ำตาล สับปะรดกระป๋อง ปลาทูน่ากระป๋อง และลำไย เป็นต้น

คุณสมบัติของ ผู้ประกอบการ ที่ดี

ผู้เขียนอยากเห็นประเทศของเรามี ผู้ประกอบการ เพื่อสังคมเกิดขึ้นจำนวนมากจนเต็มแผ่นดิน โดยไม่ใช่ผู้ที่มาประกอบการเพราะไม่มีทางเลือกอื่นในการทำงานเท่านั้น จึงเสนอคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี 10 ประการ