December 2016

ภาคประชาชนเข้มแข็ง เมื่อประชาชน เป็น "พลเมือง"

จากการสำรวจ "ดัชนีประสิทธิผลภาคประชาชน" (People Sector Effectiveness Index ?

การสร้างชาติตามแนวทางในหลวง รัชกาลที่ 9

สกู๊ปพิเศษ "การสร้างชาติตามแนวทางในหลวง รัชกาลที่ 9"

ผมขอเสนอประเมินโครงการอย่างครบถ้วนด้วย TIRR (Total Internal Rate of Return)

         ปัจจุบัน มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นอย่างมากมาย สำหรับประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่สำหรับประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นโครงการด้านเทคโนโลย

ยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองมาตรฐานโลก

ในอนาคต ความเป็นเมืองจะขยายตัวมากขึ้น กล่าวคือ ประชากรจะอาศัยอยู่ในเมืองร้อยละ 60 ในปี 2020 และเป็นร้อยละ 70 ในปี 2050 ความเป็นเมืองช่วยให้เกิดการเพิ่มผ

The Development of Thailand Effective Index ? TE Index (2):(Private Sector Effectiveness Index ? PPE Index)

In last January, the committee members of the Wisdom Council Thailand completed a survey on PVE index.

พระอัจฉริยภาพด้านเศรษฐกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9

     นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย จนกระทั่งเสด็จสวรรคต ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษั