January 2015

Thai economic trends after the National Council for Peace and Order era (part 2)

Source : http://www.konnectafrica.net/wp-content/uploads/2013/05/e-business-1.jpg

ต้านทุจริต...ต้อง ?ทำเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่?

ไม่มียุคใดที่คนในสังคมไทยทุกภาคส่วนจะตื่นตัว แสดงความรู้สึกไม่พอใจ และลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังมากเท่ายุคนี้  จนกล่าวกันว่านี่เป็

จัดการ "ตัวอิจฉา" นอกจอ

“ถ้าละครไทยไม่มี ‘ตัวอิจฉา’ จะเป็นอย่างไร?”...จากคำถามนี้ หลายคนคงตอบว่า ละครคงไม่สนุก ความรักของพระเอกนางเอกคงจะราบเรียบเกินไป ไม่มีใครมาแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น ลอบทำร้าย แ