September 2013

บทบาทของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการส่งเสริมการส่งออกแรงงาน

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

เนื่องด้วยปัญหาการว่างงานภายในประเทศในช่วงทศวรรษ 1970 รัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์ในขณะนั้นเล็งเห็นถึงโอกาสในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านทางนโยบายเศรษฐกิจสำคัญที่มีชื่อว่า นโยบายการส่งออกแรงงาน (Labor Export Policy) นโยบายดังกล่าวสามารถลดอัตราการว่างงานของประชากรชาวฟิลิปปินส์ได้ และสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากและมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี โดยในปี ค.ศ. 2011 ที่ผ่านมา แรงงานฟิลิปปินส์ส่งเงินกลับประเทศกว่า 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

การรับมือความผันผวนของราคา

เดลินิวส์
คอลัมน์ ?แนวคิด ดร.แดน?

สถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าหลายภาคเศรษฐกิจกำลังเผชิญปัญหาความไม่แน่นอนของราคา โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดกำลังเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เช่น ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น ในขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตจำนวนมาก

อารยสดับ : 7 ขั้นของการฟังแบบอารยะ

     แอมบรอส เบียร์ส (Ambrose Gwinnett Bierce: 1842?1913) นักเขียนชาวอเมริกัน ซึ่งรู้จักกันดีในฐานะผู้แต่งพจนานุกรมเสียดสีพฤติกรรมมนุษย์ ฉบับที่ใช้ชื่อว่า ดิคชันนารีของปีศาจ (The Devil's Dictionary) เขาได้ให้ความหมายของคำว่า ?คนน่าเบื่อ? ไว้ว่า หมายถึง ?คนที่พูด เมื่อคุณต้องการให้เขาฟัง? 

อารยปุจฉา : ถามเพื่อความสำเร็จ

ในการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจ แต่ไม่กล้าถาม ย่อมเท่ากับ ?ปิดประตู? การพัฒนาตนเอง ในการทำงาน ถ้าเราไม่มั่นใจในคำสั่งงาน แต่ไม่กล้าถามหัวหน้า ย่อมเท่ากับ ?เปิดประตู? ความล้มเหลวรอไว้ให้กับตนเอง
     ในการสนทนา ถ้าเราฟังอย่างเดียว พยักหน้ารับทุกอย่าง แม้ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่สื่อสาร แต่เรากลัวขัดจังหวะ ไม่กล้าถาม ย่อมเท่ากับ ?จบการสนทนา? ตั้งแต่วินาทีที่เราไม่เข้าใจแล้ว

ทำงานเพื่อสร้างชีวิต


โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

คนที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงานมักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นวัย "สร้างเนื้อสร้างตัว" สร้างฐานะ สร้างความมั่นคงในอาชีพ และความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน

ในวัยนี้การตัดสินใจเลือกทำงานอะไร ในองค์ กรใดนั้น มักจะเลือก "รายได้" เป็นอันดับหนึ่ง "สวัสดิ การ" และความมั่นคงขององค์กรเป็นอันดับสอง จากนั้นจึงพิจารณาว่างานนั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่ เราถนัดหรือไม่ และเหตุผลท้ายๆคือ เราชอบหรือไม่

วิกฤตเมืองดีทรอยต์ : บทเรียนสำหรับประเทศไทย


 

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ในวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา เมืองดีทรอยต์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอการคุ้มครองภาวะล้มละลาย อันเนื่องมาจากรัฐบาลท้องถิ่นประสบปัญหาภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการยื่นล้มละลายครั้งนี้ถือว่าเป็นการยื่นล้มละลายของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ


บทความชิ้นนี้เป็นความพยายามตอบคำถามที่ว่า สาเหตุใดเมืองดีทรอยต์ เมืองที่เคยเป็นเสมือนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ โดยพิจารณา 3 ปัจจัยหลักดังนี้

Think carefully and look around when managing water


Source : http://www.riskmanagementmonitor.com/wp-content/uploads/2010/02/water-scarcity.jpg

     The Central Administration Court has come to a verdict for the government to withdraw its plan for water management. It has ordered that the government comply with the Constitution, and arrange public hearings to listen to stakeholders and others prior to policy implementation in which contractors are employed to design each module and plan. The issue of water management has therefore become a project of interest, valued at more than 300 billion baht. Another issue of public interest, is that the bidder company, K-Water is classified insolvent, creating a corruption risk in projects, etc. These are important issues that need to be closely monitored, though they are just minor details concerning project implementation. The more important issue is whether the project will be able to achieve its objectives or not, and if the project will provide a complete water management system or not.