March 2012

การสร้างแบรนด์ประเทศ (Nation Branding) ในยุคโลกาภิวัตน์

การสร้างแบรนด์ให้กับประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่ แนวคิดเรื่องการสร้างแบรนด์ให้ประเทศ (??Nation as a brand??) เกิดขึ้นประมาณปี ค.ศ.2000 ซึ่งการที่โลกมีคว

รายได้กับความสุข

     การวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาของประเทศ โดยใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP เป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉ