February 2010

โครงการ Love&Care

กองทุนเวลาเพื่อสังคม   จัดทำ “โครงการ Love&care” ขึ้น   เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ช่วง