July 2009

สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนทำงาน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

บริการระบบการจัดการฐานข้อมูลของฮาร์วาร์ด

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

นวัตกรรมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

การพัฒนาผู้ร่วมงานสู่ความเป็นเลิศ

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

สมาธิที่ดีสร้างได้ไม่ยากในวัยเยาว์

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

วิสัยทัศน์สู่เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1

นับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง หากประเทศไทยจะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก เมื่อเทียบกับประเทศชั้นนำ อย่างเช่น