May 2008

เด็กไทยต้องรู้การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มาของภาพ http://www.flowersandpaperbirds.org/images/1104902840/02.jpg
 

สร้าง Niche Tourism บนจุดแข็งการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็น

"ทักษะสังคม" พื้นฐานสู่ความสำเร็จในการทำงาน

 
"มนุษย์" เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาไม่ใช่เพื่ออยู่

ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ

มอบทุนการศึกษา

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ รับเชิญเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตร ndash; ธิดา ของสมาชิกสมาคมช่างภาพ - ผู้สื่อข่าวการเมือง ณ อาคารรัฐส

ผู้ปกครองนักเรียนรับฟังการบรรยาย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายเรื่อง ldquo;เลี้ยงลูกวัยเปรี้ยว ไม่ให้เลี้ยวตกขอบrdquo; ให้กับกลุ่มผู้ปกครองจากโรงเรียนต่างๆ ใน กทม.

บรรยายพิเศษ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ จัดโดยสำนักพัฒนาบุคคลากร ส

อวยพรวันคล้ายวันเกิด

ฯพณฯ ท่าน ศ.ธานินทร์กรัยวิเชียร องคมนตรี รับกระเช้าจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านองคมนตรี

แสดงปาฐกถา

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แสดงปาฐกถา เรื่อง ldquo;แนวทางร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศrdquo; ในการประชุมสหพันธ์หอการค้าไทย ndash; จีน โดยมีคณะกรรมการหอการค้าไ

มุมปกติของความขัดแย้ง

ผมมีเรื่องเล่าอยู่ 3 เรื่อง

ทอมมี ลี โจนส์ มุมานะ ฝึกฝนหนทางความสำเร็จ

เมื่อพูดถึงภาพยนตร์ชื่อดังเช่น ldquo;The Fugitiverdquo; ldquo;Men in Blackrdquo; ldquo;No Country Fo

ใช้ชีวิตอย่างสมดุลตามหลักคิดเศรษฐศาสตร์

หากกล่าวถึงเรื่อง ldquo;การใช้ชีวิตอย่างสมดุลrdquo; แล้ว คงมีการตีความของคำว่า ldquo;สมดุลrdquo; ออกไปได้หลากหลา

ยาชุด ?พิฆาตความจน?

คุณมีอาการอย่างนี้อยู่หรือไม่?

ทิศทางการปฏิรูประบบสหกรณ์ไทย

ที่ผ่านมาบทบาทของสหกรณ์ลดน้อยถอยลง แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้รัฐบาลให้การส่งเสริมระบ

ใจบริการสร้างได้อย่างไร

งานบริการนับเป็นหัวใจสำคัญของทั้งภาคธุรกิจที่มี ldquo;ลูกค้าrdquo;เป็นผู้รับบริการ และในภาครัฐที่มีหน้าที่บริการ ldquo;ประชาชนrdquo;