May 2008

สร้าง Niche Tourism บนจุดแข็งการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมาก นโยบายการท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเ

ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ldquo;ทำงา

มอบทุนการศึกษา

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ รับเชิญเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตร ndash; ธิดา ของสมาชิกสมาคมช่างภาพ - ผู้สื่อข่าวการเมือง ณ อาคารรัฐสภา1

ผู้ปกครองนักเรียนรับฟังการบรรยาย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายเรื่อง ldquo;เลี้ยงลูกวัยเปรี้ยว ไม่ให้เลี้ยวตกขอบrdquo; ให้กับกลุ่มผู้ปกครองจากโรงเรียนต่างๆ ใน กทม. ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์

บรรยายพิเศษ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ จัดโดยสำนักพัฒนาบุคคลากร สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ โรงแรมลิซาเบธ

อวยพรวันคล้ายวันเกิด

ฯพณฯ ท่าน ศ.ธานินทร์กรัยวิเชียร องคมนตรี รับกระเช้าจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านองคมนตรี

แสดงปาฐกถา

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แสดงปาฐกถา เรื่อง ldquo;แนวทางร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศrdquo; ในการประชุมสหพันธ์หอการค้าไทย ndash; จีน โดยมีคณะกรรมการหอการค้าไทย ndash; จีน และกรรมการขอ

มุมปกติของความขัดแย้ง

ผมมีเรื่องเล่าอยู่ 3 เรื่อง

ทอมมี ลี โจนส์ มุมานะ ฝึกฝนหนทางความสำเร็จ

เมื่อพูดถึงภาพยนตร์ชื่อดังเช่น ldquo;The Fugitiverdquo; ldquo;Men in Blackrdquo; ldquo;No Country For Old Menrdquo; ผู้อ่านหลายท่านจะนึ

ใช้ชีวิตอย่างสมดุลตามหลักคิดเศรษฐศาสตร์

หากกล่าวถึงเรื่อง ldquo;การใช้ชีวิตอย่างสมดุลrdquo; แล้ว คงมีการตีความของคำว่า ldquo;สมดุลrdquo; ออกไปได้หลากหลาย อาทิ การใช้ชีวิตอย่างสมดุล คือ การใ

กองทุนเวลา ฯ ประสานพันธมิตรช่วยน้องด้อยโอกาส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มติดต่อฝ่ายประชาสัมพัน

ยาชุด ?พิฆาตความจน?

คุณมีอาการอย่างนี้อยู่หรือไม่?
hellip;หาได้น้อย แต่จ่ายมาก

ทิศทางการปฏิรูประบบสหกรณ์ไทย

ที่ผ่านมาบทบาทของสหกรณ์ลดน้อยถอยลง แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้รัฐบาลให้การส่งเสริมระบบสหกรณ์ แต่รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ใคร่ไ

ใจบริการสร้างได้อย่างไร

งานบริการนับเป็นหัวใจสำคัญของทั้งภาคธุรกิจที่มี ldquo;ลูกค้าrdquo;เป็นผู้รับบริการ และในภาครัฐที่มีหน้าที่บริการ ldquo;ประชาชนrdquo; โดยขอบเขตของงานบริกา