February 2008

ให้ความรู้ผ่านทางรายการวิทยุ

ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ และ คุณบำรุง ไตรไมตรี ผู้ดำเนินรายการวิทยุนาทีทองของชีวิต เชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ให้ความรู้แก่ผู้ฟั

อภิปรายในการสัมมนาเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จัดประชุมสัมมนาเสนองานวิจัย

แสดงความยินดี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความยินดีกับผู้บริหารหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์

วิเคราะห์ผังเมืองในเชิงเศรษศาสตร์ รายการอยู่สบาย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ให้สัมภาษณ์วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเมืองใหญ่ในประเทศต่างๆ ในรายการทีวี อยู่สบาย Design

นโยบายเศรษฐกิจพรรคการเมืองสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้นำ

ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กในระบบเศรษฐกิจโลก และกระแสโลกาภิวัตน์มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับโลกมากขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้า

สร้างสมานฉันท์ รัฐบาลต้องอดกลั้น

ldquo;สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยrdquo;

ทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง

คงไม่มีใครคาดคิดสภาพสังคมการเมืองไทยในช่วงปี 2549 ndash; 2550 จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้ นับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มท

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างงานแนะแนวผู้เรียน

การแนะแนวแก่นักศึกษา เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญ โดยตั้งสำนักงานเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

สานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง

ldquo;ครูrdquo; และ ldquo;ผู้ปกครองrdquo; คือ หุ้นส่วนใหญ่ ที่ช่วยในการนำพาเด็กไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากครูเป็นผ

ลดปัญหาด้วยการ ?ทักษะการจัดระบบ?

ในชีวิตการทำงานท่านเคยมีอาการเช่นนี้หรือไม่

พัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องอาศัยความร่วมมือ

ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้และการศึกษา ldquo;ปฐมวัยrdquo; (เด็กแต่แรกเกิด-5 ขวบ) ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงวัยสำคัญในการ

การพัฒนาทักษะทางความคิด

การพัฒนาทักษะทางความคิด
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาทักษะทางความคิด

แสดงความคิดเห็นผ่านรายการทีวี

แสดงความคิดเห็นผ่านรายการทีวี

บรรยายในกิจกรรมลูกเสือ

บรรยายในกิจกรรมลูกเสือ
สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า

"ทักษะสังคม" พื้นฐานอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข

"มนุษย์" เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาไม่ใช่เพื่ออยู่อย่างเดียวดาย แต่เพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็นสัง

พัฒนา "ทักษะการฟัง"

ทักษะการฟังเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็น ต้องเรียนรู้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะการสื่อสารด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะกา

พิเคราะห์รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

เกริ่นนำ
 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นกฎหมายสูงสุดที่ประชาชน จำนวน 14.7 ล้านคน เห็นชอบผ่านการลงประชามติที่ผ่านมา และเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้เวลาในการยกร่างประมาณ 6 เดือน โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) พยายามที่จะแก้ปัญหาจากผลของการปฏิบัติใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อาทิ สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยบางประการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง องค์กรอิสระถูกแทรกแซงและไม่เป็นกลางในการทำงาน การขาดคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงการไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้

ตั้งเป้าหมายชีวิตก่อนคิดใช้เวลา

การบริหารเวลาแห่งชีวิต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สำคัญสำหรับทุกคน เพราะการใช้เวลาเป็นเงื่อนไขความสำเร็จที่แตกต่างกันในชีวิตของแต่ละคน

ความประทับใจใน ?ฮาร์วาร์ด?

หลังจากการประกาศยุบสภาฯ ของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ปี 2549 สักพักหนึ่งผมตอบรับการเชิญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วา

การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

คุณแม่ของลูก

แม่มีหน้าที่และภารกิจรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ คือ
ภารกิจในการสร้าง ?คน??ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า

จราจรแก้ได้...ไม่จลาจล

จราจรแก้ได้...ไม่จลาจล

ผ่าประเด็น: รวมบทวิเคราะห์ประเด็นร้อนของไทย

ผ่าประเด็น: รวมบทวิเคราะห์ประเด็นร้อนของไทย